Grupa TAURON: Solidne wyniki finansowe - 3,6 mld zł EBITDA w 2019 r.

EBITDA na poziomie 3,6 mld zł, marża EBITDA: 17,5proc.
Przychody ze sprzedaży i rekompensaty: wzrost o 13 proc. do 20,5 mld zł
42 proc. wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
Nabycie pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW
Zwiększenie nakładów inwestycyjnych o 8 proc. (do 4,1 mld). Najwyższy capex
w segmentach: Dystrybucja (1,8 mld zł) i Wytwarzanie (1,7 mld)
5,5 mld zł przychodów z rynku mocy w perspektywie siedemnastu lat
Wpływ odpisów aktualizujących na wynik finansowy netto wyniósł - 838 mln zł
Stabilny poziom wskaźnika dług netto/EBITDA: 2,81x

(wszystkie dane skonsolidowane za 2019 r.)

 

W 2019 roku zwiększyliśmy przychody i wypracowaliśmy solidny wynik EBITDA, który był wyższy od oczekiwań rynku. Nasze działania skupiały się w ubiegłym roku na realizacji strategii dotyczącej Zielonego Zwrotu TAURONA, wiele wysiłku włożyliśmy też w kwestie środowiskowe oraz wzmacnianie przewagi konkurencyjnej w obszarze klienta mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. Zielony Zwrot TAURONA zakłada inwestycje wfarmy wiatrowe na lądzie, farmy fotowoltaiczne oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych. Te działania pozwolą na obniżenie wskaźnika emisyjności Grupy o ponad 50 proc. w perspektywie 2030 roku dodaje Filip Grzegorczyk.

Grupa TAURON utrzymuje stabilną pozycję finansową, o czym świadczy rating na poziomie „BBB" z perspektywą stabilną nadany przez agencję ratingową Fitch mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów. W grudniu podpisaliśmy umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo o wartości 750 mln zł na finansowanie wydatków związanych z energetyką odnawialną, inwestycjami w sieci dystrybucyjne oraz refinansowaniem istniejącego zadłużenia. Zawarliśmy również umowę programową na emisję obligacji, dzięki której mamy możliwość emisji do kwoty 2 mld zł dodaje Marek Wadowski.

 

Dane operacyjne

Kluczowe dane operacyjne

J.m.

2019 r.

2018 r.

Zmiana
(proc.)

IV kwartał 2019 r.

IV kwartał 2018 r.

Zmiana
(proc.)

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

51,73

51,97

0

12,99

13,13

(1)

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 651

5 598

1

5 651

5 598

1

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym:

TWh

13,88

16,21

(14)

3,47

4,30

(19)

wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (biomasa, wiatr, woda)

TWh

1,38

0,97

42

0,40

0,27

50

Wytwarzanie ciepła

PJ

10,85

11,29

(4)

3,71

3,86

(4)

Sprzedaż ciepła

PJ

14,55

15,23

(4)

4,93

5,54

(11)

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez segmenty: Sprzedaż i Wytwarzanie

TWh

33,73

34,52

(2)

8,71

9,15

(5)

Produkcja węgla handlowego

mln ton

3,78

5,01

(25)

0,84

1,40

(40)

Sprzedaż węgla handlowego

mln ton

3,80

4,87

(22)

0,84

1,33

(37)

 

Grupa TAURON dostarczyła w 2019 r. łącznie 51,73 TWh energii elektrycznej. Całkowity wolumen energii elektrycznej dostarczonej klientom był zbliżony do poziomu z 2018 r. (51,97 TWh). Liczba klientów Segmentu Dystrybucja wzrosła o 53 tys. i przekroczyła 5,6 mln.

W 2019 r. Grupa wyprodukowała 13,88 TWh energii elektrycznej, o 14 proc. mniej niż rok wcześniej, kiedy wolumen produkcji wyniósł 16,21 TWh. Zmniejszenie wielkości produkcji było wynikiem sytuacji rynkowej, a zwłaszcza znaczącego wzrostu importu energii, i przyjętej przez TAURON strategii handlowej.

Grupa istotnie zwiększyła skalę wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Produkcja zielonej energii wyniosła 1,38 TWh i była wyższa o 42 proc.od poziomu osiągniętego w 2018 r. (0,97 TWh). Wzrost ten wynikał z nabycia w trzecim kwartale 2019 r. pięciu farm wiatrowych o mocy 180 MW oraz występowania korzystnych warunków pogodowych.

Produkcja ciepła osiągnęła poziom 10,85 PJ, a sprzedaż wyniosła 14,55 PJ. Wolumeny sprzedaży i produkcji ciepła były niższe o 4 proc. r/r. Spadek produkcji i sprzedaży ciepła był wynikiem mniejszego zapotrzebowania odbiorców na skutek wysokich temperatur.

W 2019 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej wyniosła33,73 TWh i była niższa od zeszłorocznego poziomu (34,52 TWh) o 2 proc.

 

Wyniki finansowe

Kluczowe wyniki finansowe
(w mln zł)

2019 r.

2018 r.

Zmiana
(proc.)

IV kwartał 2019 r.

IV kwartał 2018 r.

Zmiana
(proc.)

Przychody ze sprzedaży i rekompensaty

20 511

18 122

13

5 251

4 820

9

EBIT

295

791

(63)

(1 023)

(515)

-

EBITDA

3 599

3 492

3

583

435

34

Marża EBITDA

17,5 proc

19,3 proc.

(1,8) p.p.

11,1 proc.

9,0 proc.

2,1 p.p.

Zysk netto

(12)

207

-

(866)

(648)

-

Marża zysku netto

(0,1) proc.

1,1 proc.

(1,2) p.p.

(16,5) proc.

(13,4) proc.

(3,1) p.p.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

(11)

205

-

(865)

(648)

-

 

W 2019 r. przychody ze sprzedaży i rekompensaty wyniosły 20,5 mln i były wyższe r/r o 13 proc. Na wzrost przychodów istotnie wpłynęły rekompensaty z tytułu zamrożenia cen energii elektrycznej (953 mln zł) oraz wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wynikające przede wszystkim z wyższych cen sprzedaży.  

Grupa TAURON wypracowała 3,6 mld zł EBITDA. Największy udział w EBITDA Grupy mają: Segment Dystrybucja – 2,6 mld zł (72 proc. udziału) oraz Segment Wytwarzanie 984 mln zł (27 proc. udziału). Marża EBITDA wyniosła 17,5 proc.

Wyniki przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów wykazały zasadność utworzenia odpisów aktualizujących w segmencie Wydobycie i Wytwarzanie w łącznej wysokości 1,03 mld, a ich wpływ na wynik finansowy netto wyniósł (838) mln zł. W rezultacie Grupa zanotowała 11 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej. Wartość dokonanych odpisów nie miała wpływu na wynik EBITDA.

Inwestycje

Nakłady inwestycyjne Grupy TAURON w 2019 r. wyniosły 4,1 mld i były o 8 proc. wyższe w porównaniu zpoprzednim rokiem (3,8 mld). Wzrost spowodowany był głównie wyższymi nakładami w segmentach Wytwarzanie (wzrost o 383 mln zł) i Wydobycie (wzrost o 67 mln zł).

Największe nakłady zostały poniesione w segmencie Dystrybucja, w którym łączny capex wyniósł 1,78 mld zł, a największe środki zostały przeznaczone na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (996 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (667 mln zł). Podobny poziom inwestycji zrealizowano w segmencie Wytwarzanie, w którym nakłady wyniosły 1,68 mld zł i związane były przede wszystkim z budową bloku o mocy 910 MW w Jaworznie (1,02 mld zł).

Zadłużenie i finansowanie

Grupa TAURON utrzymuje stabilną sytuację finansową, a wskaźnik dług netto/EBITDA (bez zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych w wysokości 1,9 mld zł) pozostaje na bezpiecznym poziomie 2,81x. W grudniu 2019 r. TAURON zawarł umowę kredytu na kwotę 750 mln zł z bankiem Intesa Sanpaolo, z której środki mogą zostać przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych Grupy związanych między innymi z energetyką odnawialną oraz rozbudową i modernizacją sieci dystrybucyjnych.

W lutym 2020 r. TAURON i Santander Bank Polska podpisały umowę programową na emisję obligacji, dzięki której TAURON ma możliwość emisji do łącznej kwoty 2 mld zł.

Rozmiar 89,1 MB 3840x2160 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.