Grupa TAURON: niemal 10 mld zł przychodów i 2,4 mld zł EBITDA w pierwszym półroczu 2020 r.

  • Przychody ze sprzedaży: wzrost o 6 proc. do 9,9 mld zł
  • EBITDA: wzrost o 8 proc. do 2,4 mld zł, marża EBITDA: 24,3 proc.
  • 45-proc. wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
  • Wpływ COVID-19 na wyniki finansowe: EBITDA niższa o 147 mln zł, 50 mln zł wsparcia z tarczy antykryzysowej
  • Nakłady inwestycyjne: 1,8 mld zł. Najwyższy capex w segmentach: Dystrybucja (908 mln zł) i Wytwarzanie (699 mln zł)
  • Wskaźnik dług netto[1]/EBITDA na poziomie 2,66x

 (wszystkie dane skonsolidowane za pierwsze półrocze 2020 r.)

 

Grupa TAURON wypracowała w pierwszym półroczu 2020 r. dobre wyniki finansowe, czego potwierdzeniem jest uzyskana EBITDA w wysokości ponad 2,4 mld zł. Cieszę się z dobrych wyników produkcji energii ze źródeł odnawialnych, co jest wynikiem konsekwentnej realizacji Zielonego Zwrotu TAURONA – mówi Wojciech Ignacok, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Pandemia nie zakłóciła bieżącej działalności operacyjnej żadnej z naszych spółek, tym niemniej szacujemy, że jej skutki przełożyły się na obniżenie EBITDA o około 150 mln zł. Chciałbym podkreślić, że na bieżąco podejmujemy wysiłki mające na celu ochronę pracowników – dodaje Wojciech Ignacok.

Skorzystaliśmy też z programów pomocowych rządu wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa, dzięki którym spółki z Grupy TAURON otrzymały łącznie 50 mln zł wsparcia z tarczy antykryzysowej – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów. – W I półroczu realizowaliśmy także działania, których wynikiem jest utrzymanie stabilnej sytuacji płynnościowej Grupy TAURON. W ich ramach pozyskaliśmy finansowanie od banków na łączną wartość 1 mld zł. Pozytywny wpływ na wyniki Grupy miało osiągnięcie porozumień ze stroną społeczną, co umożliwiło rozwiązanie rezerw w łącznej wysokości ponad 530 mln zł – mówi Marek Wadowski.

 

Dane operacyjne

Kluczowe dane operacyjne

J.m.

I półrocze 2020 r.

I półrocze 2019 r.

Zmiana (proc.)

II kwartał 2020 r.

II kwartał 2019 r.

Zmiana
(proc.)

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

24,60

26,08

(6)

11,35

12,54

(10)

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 693

5 627

1

5 693

5 627

1

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym:

TWh

5,87

7,15

(18)

2,66

3,33

(20)

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

TWh

1,00

0,69

45

0,42

0,30

40

Produkcja z biomasy

TWh

0,24

0,17

41

0,13

0,08

63

Produkcja elektrowni wodnych i wiatrowych

TWh

0,75

0,52

44

0,29

0,22

32

Wytwarzanie ciepła

PJ

6,70

6,41

5

1,73

1,66

4

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej

TWh

15,99

17,03

(6)

7,13

8,10

(12)

Produkcja węgla handlowego

mln ton

2,49

2,26

10

1,30

0,99

31

Sprzedaż węgla handlowego

mln ton

1,88

2,19

(14)

0,99

0,99

-

W pierwszym półroczu 2020 r. Grupa TAURON dostarczyła łącznie 24,6 TWh energii elektrycznej, na rzecz 5,7 mln klientów. W analogicznym okresie 2019 r. dostarczono łącznie 26,08 TWh energii elektrycznej do 5,63 mln odbiorców. Spadek zużycia energii elektrycznej był przede wszystkim konsekwencją zamrożenia gospodarki na skutek pandemii koronawirusa.

W analizowanym okresie jednostki wytwórcze Grupy TAURON wyprodukowały łącznie 5,87 TWh energii elektrycznej, o 18 proc. mniej niż w pierwszym półroczu 2019 r. (7,15 TWh). Niższy wolumen wynikał z remontów części jednostek wytwórczych Grupy w celu ich dostosowania do spełnienia wymogów konkluzji BAT i przyjętej strategii handlowej uwzględniającej warunki rynkowe.

Segment Odnawialne Źródła Energii obejmujący wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach wodnych i farmach wiatrowych wyprodukował 0,75 TWh energii elektrycznej, tj. o 44 proc. więcej w stosunku do ubiegłego roku (0,52 TWh), co wynikało z korzystnych warunków wietrznych oraz produkcji energii elektrycznej przez farmy wiatrowe nabyte we wrześniu 2019 r. Produkcja energii z biomasy wyniosła 0,24 TWh, tj. o 41 proc. więcej w stosunku do ubiegłego roku (0,17 TWh).

Produkcja ciepła wzrosła do poziomu 6,7 PJ, tj. o 5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r., dzięki m.in. uciepłownieniu bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza.

W pierwszym półroczu 2020 r. 63 proc. zapotrzebowania segmentu Wytwarzanie na węgiel zostało zaspokojone węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych Grupy TAURON. Pozostała część została pokryta ze źródeł zewnętrznych.

 

Wyniki finansowe

Kluczowe wyniki finansowe
(w mln zł)

I półrocze 2020 r.

I półrocze 2019 r.

Zmiana (proc.)

II kwartał 2020 r.

II kwartał 2019 r.

Zmiana
(proc.)

Przychody ze sprzedaży

9 888

9 326

6

4 622

4 239

9

EBIT

361

1 002

(64)

(112)

258

-

EBITDA

2 408

2 229

8

1 450

996

46

Marża EBITDA

24,3 proc.

23,9 proc.

0,5 p.p.

30,7 proc.

21,4 proc.

9,3 p.p.

Zysk / (strata) netto

(317)

672

-

(479)

137

-

Marża zysku / (straty) netto

(3,2 proc.)

7,2 proc.

(10,4) p.p.

(10,1 proc.)

3,1 proc.

(13,2) p.p.

Zysk / (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

(316)

672

-

(478)

136

-

Przychody ze sprzedaży Grupy TAURON w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosły 9,9 mld zł i były o 6 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2019 r. Na wzrost przychodów pozytywnie wpłynęły wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej oraz wyższe stawki usług dystrybucyjnych.

Grupa TAURON wypracowała w pierwszym półroczu 2020 r. ponad 2,4 mld zł EBITDA. Największe znaczenie w strukturze EBITDA Grupy miał Segment Dystrybucja, którego wynik EBITDA osiągnął poziom 1,69 mld zł (70-proc. udział). Segment Sprzedaż (17-proc. udział) wypracował wynik EBITDA w wysokości 403 mln zł, a Segment OZE – 164 mln zł (7-proc. udział). Marża EBITDA wyniosła 24,3 proc. i była wyższa o 0,5 p.p. od wypracowanej w analogicznym okresie 2019 r.

Grupa zanotowała 316 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej. Na wynik netto pierwszego półrocza znaczący wpływ miały odpisy z tytułu utraty wartości aktywów w segmencie Wydobycie i Wytwarzanie w wysokości 227 mln zł, co wpłynęło na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto o 184 mln zł oraz odpis wynikający z reklasyfikacji aktywów TAURON Ciepło jako aktywów przeznaczonych do sprzedaży (806 mln zł).

Inwestycje

W pierwszym półroczu 2020 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 1 812 mln zł i były wyższe o 170 mln zł (10 proc.) w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. Wzrost ten wynika z wyższych nakładów w segmentach Wytwarzanie (wzrost o 198 mln zł) i Dystrybucja (wzrost 46 mln zł).

Największe nakłady zostały poniesione w segmencie Dystrybucja (908 mln zł), głównie na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (423 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (423 mln zł). W segmencie Wytwarzanie nakłady inwestycje wyniosły 699 mln zł, a największe inwestycje związane były z budową bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Jaworznie (310 mln zł) oraz dostosowanie jednostek wytwórczych do konkluzji BAT (135 mln zł). Budowa bloku w Jaworznie jest zaawansowana w 98 proc., a jego oddanie do eksploatacji jest zaplanowane do połowy listopada.

Zadłużenie i finansowanie

Grupa Kapitałowa TAURON posiada stabilną sytuację w zakresie płynności finansowej i ma zagwarantowane finansowanie do kwoty 3,3 mld zł. W pierwszym półroczu 2020 r. nastąpił znaczący spadek wskaźnika długu netto/EBITDA do poziomu 2,66x.

 

[1] Bez zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych w wysokości ok. 2 mld zł

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.