Grupa TAURON: 14,9 mld zł przychodów i 3,4 mld zł EBITDA w trzech kwartałach 2020 r.

  • Przychody ze sprzedaży: wzrost o 6 proc. do 14,9 mld zł
  • EBITDA: wzrost o 8 proc. do 3,4 mld zł, marża EBITDA: 22,4 proc.
  • 43 proc. wzrost produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
  • Negatywny wpływ COVID-19 na EBITDA: 171 mln zł
  • Nakłady inwestycyjne: 2,7 mld zł. Najwyższy capex w segmentach: Dystrybucja
    (1,3 mld zł) i Wytwarzanie (955 mln zł)
  • Wskaźnik dług netto[1]/EBITDA na poziomie 2,53x

 (wszystkie dane skonsolidowane za trzy kwartały 2020 r., zmiany zaprezentowane zostały w ujęciu rocznym)

 

Wyniki finansowe i operacyjne wypracowane przez Grupę TAURON w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. oceniam pozytywnie. W tym okresie  odnotowaliśmy 8-proc. wzrost EBITDA oraz solidny przyrost produkcji energii z OZE. Rozwój segmentu OZE jest dla nas szczególnie ważny, dlatego też podejmujemy szereg inicjatyw, aby Zielony Zwrot TAURONA przebiegał zgodnie z założeniami przyjętymi w strategii Grupy. Realizujemy Program TAURON PV, który zakłada budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 150 MW. Do końca roku oddamy do użytku pierwszą farmę budowaną w ramach tego programu – mówi Wojciech Ignacok, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Obok koncentrowania się na rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym roku skończyliśmy budowę ostatnich projektów w energetyce konwencjonalnej – bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli i bloku węglowego w Jaworznie. Są to nowoczesne jednostki wytwórcze, które stanowią istotny element bezpieczeństwa energetycznego Polski – dodaje Wojciech Ignacok.

Pomimo wymagającej sytuacji w otoczeniu rynkowym sytuacja finansowa Grupy TAURON jest stabilna. Chciałbym podkreślić, że od początku roku pozyskaliśmy finansowanie w wysokości 2 mld zł, które przeznaczymy przede wszystkim na transformację energetyczną Grupy. W ostatnich tygodniach wyemitowaliśmy na polskim rynku obligacje o wartości 1 mld złotych zł. Na uwagę zasługuje fakt, że była to pierwsza w Polsce emisja obligacji zrównoważonego rozwoju – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów.

 

Dane operacyjne

Kluczowe dane operacyjne

J.m.

I-III kwartał 2020 r.

I-III kwartał 2019 r.

Zmiana (proc.)

III kwartał 2020 r.

III kwartał 2019 r.

Zmiana
(proc.)

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

36,94

38,74

(5)

12,34

12,66

(2)

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 693

5 627

1

5 693

5 627

1

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym:

TWh

8,71

10,41

(16)

2,85

3,26

(13)

   Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

TWh

1,39

0,97

43

0,40

0,29

38

       Produkcja z biomasy

TWh

0,40

0,27

48

0,15

0,10

50

       Produkcja elektrowni wodnych i wiatrowych

TWh

0,99

0,71

39

0,24

0,19

26

Wytwarzanie ciepła

PJ

7,51

7,14

5

0,82

0,73

12

Sprzedaż energii elektrycznej

TWh

32,12

33,87

(5)

10,46

11,03

(5)

Produkcja węgla handlowego

mln ton

3,59

2,94

22

1,10

0,69

60

Sprzedaż węgla handlowego

mln ton

2,97

2,96

0

1,09

0,78

40

 

W okresie trzech kwartałów 2020 r. Grupa TAURON dostarczyła łącznie 36,9 TWh energii elektrycznej, na rzecz 5,7 mln klientów. W analogicznym okresie 2019 r. segment Dystrybucja dostarczył łącznie 38,7 TWh energii elektrycznej do 5,6 mln odbiorców.

Zgodnie z założeniami Aktualizacji kierunków strategicznych, Grupa TAURON konsekwentnie zwiększa produkcję energii z OZE. W analizowanym okresie produkcja energii elektrycznej Grupy TAURON (razem Segment Wytwarzanie, OZE oraz z działalności zaniechanej) wyniosła 8,7 TWh (spadek o 16 proc.), z czego 7,3 TWh pochodziło ze źródeł węglowych (spadek o ponad 20 proc.), a 1,4 TWh z OZE (wzrost o 43 proc.). Wzrost wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych i farmach wiatrowych wynikał z korzystnych warunków wietrznych oraz produkcji energii elektrycznej przez farmy wiatrowe nabyte we wrześniu 2019 r.

Produkcja ciepła wyniosła 7,5 PJ, tj. o 5 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu 2019 r.

W okresie trzech kwartałów 2020 r. 64 proc. zapotrzebowania segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych Grupy TAURON. Pozostała część została pokryta ze źródeł zewnętrznych.

 

Wyniki finansowe

Kluczowe wyniki finansowe
(w mln zł)

I-III kwartał 2020 r.

I-III kwartał 2019 r.

Zmiana (proc.)

III kwartał 2020 r.

III kwartał 2019 r.

Zmiana
(proc.)

Przychody ze sprzedaży

(działalność kontynuowana)

14 877

14 022

6

4 989

4 696

6

EBIT

886

1 449

(39)

524

447

17

EBITDA

3 414

3 157

8

1 006

928

8

Marża EBITDA

22,4 proc.

21,9 proc.

0,5 p.p.

20,0 proc.

19,5 proc.

0,5 p.p.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

61

974

(94)

377

303

24

Marża zysku / (straty) netto

0,4 proc.

6,7 proc.

(6,3) p.p.

7,5 proc.

6,3 proc.

1,2 p.p.

 

Grupa TAURON wypracowała w okresie trzech kwartałów 14,9 mln zł przychodów ze sprzedaży tj. o 6 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Na wzrost przychodów pozytywnie wpłynęły wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej oraz wyższe stawki usług dystrybucyjnych.

EBITDA Grupy TAURON wyniosła ponad 3,4 mld zł. Największy udział w EBITDA ma Segment Dystrybucja (71 proc.) który w okresie trzech kwartałów 2020 r. wypracował 2,4 mld zł EBITDA oraz Segment Sprzedaż (19 proc.), którego wynik EBITDA osiągnął poziom 641 mln zł. Segment OZE odpowiada za ponad 6 proc. EBITDA Grupy (217 mln zł). Marża EBITDA wyniosła 22,4 proc. i była wyższa o 0,5 p.p. od wypracowanej w analogicznym okresie 2019 r.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 61 mln zł, wobec 974 mln zł rok wcześniej.  Spadek jest efektem odpisu utraty wartości aktywów TAURON Ciepło (-822 mln zł) oraz kosztów różnic kursowych.

Inwestycje

W okresie trzech kwartałów 2020 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 2 728 mln zł i były niższe o 13 mln zł od poniesionych w analogicznym okresie 2019 roku. Wynika to z niższych nakładów w segmencie Wydobycie (spadek o 142 mln zł) i wyższych w segmentach Wytwarzanie konwencjonalne (wzrost o 43 mln zł) oraz Pozostała Działalność (wzrost o 76 mln zł).

Największe nakłady zostały poniesione w segmencie Dystrybucja (1 316 mln zł), gdzie środki przeznaczone zostały m.in. na budowę nowych przyłączy (639 mln zł) oraz na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (597 mln zł). W segmencie Wytwarzanie konwencjonalne nakłady inwestycje wyniosły 955 mln zł i związane były przede wszystkim z budową bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Jaworznie (429 mln zł) oraz dostosowanie jednostek wytwórczych do konkluzji BAT (199 mln zł). Warto zaznaczyć, że blok w Jaworznie został oddany do eksploatacji 13 listopada 2020 r., a Elektrociepłownia Stalowa Wola rozpoczęła prace w polskim systemie elektroenergetycznym 30 września 2020 r.

Zadłużenie i finansowanie

Grupa Kapitałowa TAURON posiada stabilną sytuację w zakresie płynności finansowej. W październiku 2020 r. w oparciu o wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu, TAURON wyemitował obligacje o łącznej wartości 1 mld zł. Grupa ma zagwarantowane finansowanie na kwotę ponad 3,5 mld zł. Wskaźnik długu netto/EBITDA spadł do poziomu 2,53x.

 

[1] Bez zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych w wysokości ok. 2 mld zł

Rozmiar 2,2 MB

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.