Ponad 4,2 mld zł - rekordowa EBITDA Grupy TAURON w 2020 roku

  • EBITDA: wzrost o 17 proc. do 4,2 mld zł. Marża EBITDA: 20,3 proc.
  • 1,9 TWh produkcji z OZE (wzrost o 41 proc.), udział produkcji z OZE w łącznym wolumenie produkcji wzrósł z 10 do 16 proc.
  • Capex: 4 mld zł. Najwyższe nakłady w segmentach: Dystrybucja (1,9 mld zł)
    i Wytwarzanie (1,3 mld zł)
  • Wynik finansowy brutto obciążony odpisami aktualizującymi oraz obniżoną wartością udzielonych pożyczek
  • Wskaźnik dług netto[1]/EBITDA na bezpiecznym poziomie 2,5x wobec 2,8x przed rokiem

 (wszystkie dane skonsolidowane za 2020 r., działalność kontynuowana oraz zaniechana)

 

- W 2020 r. skutecznie podjęliśmy szereg inicjatyw mających na celu zagwarantowanie środków finansowych potrzebnych dla rozwoju Grupy TAURON. Jako pierwsi w Polsce przeprowadziliśmy emisję obligacji zrównoważonego rozwoju, w ramach której wyemitowaliśmy pięcioletnie obligacje o wartości 1 mld zł z przeznaczeniem na transformację energetyczną Grupy -  mówi Marek Wadowski, p.o. prezesa zarządu TAURON Polska Energia. – Osiągnięte przez Grupę wyniki są dobre, a sytuacja finansowa jest stabilna i bezpieczna. Grupa TAURON efektywnie wykorzystuje swój potencjał, co znalazło odzwierciedlenie w rekordowym poziomie EBITDA wypracowanej w 2020 r. Kondycja finansowa Grupy TAURON pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. Jesteśmy gotowi na aktywny udział w zwiększaniu produkcji energii elektrycznej ze źródeł zero- i niskoemisyjnych, co jest ważnym elementem transformacji polskiej energetyki, a w przypadku naszej organizacji realizowane jest w ramach Zielonego Zwrotu TAURONA – dodaje Marek Wadowski.

Wskaźnik długu netto/EBITDA spadł do poziomu 2,5x wobec 2,8x na koniec 2019 r. Poziom wskaźnika potwierdza stabilną sytuację finansową Grupy TAURON.

 

Dane operacyjne

Kluczowe dane operacyjne

J.m.

2020 r.

2019 r.

Zmiana (proc.)

IV kwartał 2020 r.

IV kwartał 2019 r.

Zmiana
(proc.)

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

50,26

51,73

(3)

13,32

12,99

3

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 715

5 651

1

5 715

5 651

1

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym:

TWh

12,50

13,88

(10)

3,79

3,46

10

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym:

TWh

1,94

1,38

41

0,55

0,41

34

       Produkcja z biomasy

TWh

0,57

0,34

68

0,17

0,07

143

       Produkcja elektrowni wodnych i wiatrowych

TWh

1,37

1,04

32

0,37

0,33

12

Wytwarzanie ciepła

PJ

11,63

10,85

7

4,11

3,71

11

Sprzedaż energii elektrycznej, w tym:

TWh

45,62

45,90

(1)

12,50

11,87

5

     Sprzedaż detalicznej energii elektrycznej

TWh

32,43

33,73

(4)

8,72

8,70

0

Produkcja węgla handlowego

mln ton

4,54

3,78

20

0,96

0,84

13

Sprzedaż węgla handlowego

mln ton

4,08

3,80

7

1,11

0,83

34

 

W 2020 r. Grupa TAURON dostarczyła łącznie 50,3 TWh energii elektrycznej, tj. o 3 proc. mniej w porównaniu do 2019 r. Spadek wolumenu dystrybuowanej energii był spowodowany spowolnieniem gospodarczym wywołanym przez pandemię koronawirusa. Liczba klientów Segmentu Dystrybucja wzrosła o 64 tys. i przekroczyła 5,7 mln.

W 2020 r. Grupa TAURON wyprodukowała 12,5 TWh energii elektrycznej (w tym 1,9 TWh z OZE), tj. o 10 proc. mniej w stosunku do 2019 r., w którym produkcja energii elektrycznej wyniosła 13,9 TWh (w tym 1,4 TWh z OZE). Zmniejszenie produkcji było spowodowane niższą sprzedażą energii elektrycznej z produkcji własnej w porównaniu z 2019 r. oraz przyjętą strategią handlową. Wzrost produkcji z OZE o 41 proc. wynika z całorocznej pracy farm wiatrowych nabytych we wrześniu 2019 r., korzystniejszych warunków hydrologicznych oraz wyższej produkcji energii w blokach biomasowych. Udział produkcji energii z OZE wzrósł do 16 proc. wobec 10 proc. w 2019 r.

W porównaniu z poprzednim rokiem produkcja ciepła wzrosła o 7 proc., tj. do poziomu 11,6 PJ.

W 2020 r. 56 proc. dostaw węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone węglem z własnych zakładów górniczych TAURON Wydobycie. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych, w których największy udział miała Polska Grupa Górnicza (PGG) oraz Węglokoks.

 

Wyniki finansowe

Kluczowe wyniki finansowe*
(w mln zł)

2020 r.

2019 r.

Zmiana (proc.)

IV kwartał 2020 r.

IV kwartał 2019 r.

Zmiana
(proc.)

Przychody ze sprzedaży

20 850

19 558

7

5 629

5 120

10

EBIT

(1 732)

295

-

(2 618)

(1 154)

-

EBITDA

4 223

3 599

17

809

443

83

Marża EBITDA

20,3 proc.

18,4 proc.

1,9 p.p.

14,4 proc.

8,6 proc.

5,7 p.p.

Wynik netto**

(2 488)

(12)

-

(2 548)

(985)

-

*wyniki uwzględniają działalność kontynuowaną i zaniechaną (TAURON Ciepło Sp. z o.o.)

 **przypadający akcjonariuszom jednostko dominującej

 

Grupa TAURON wypracowała w 2020 r. 20,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, tj. o 7 proc. więcej w porównaniu z 2019 r. Wpływ na to miały wyższe średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej oraz wzrost stawek usług dystrybucyjnych.

W 2020 r. EBITDA Grupy TAURON wyniosła ponad 4,2 mld zł i była o 17 proc. wyższa niż przed rokiem. 72 proc. udział w EBITDA ma Segment Dystrybucja, który w 2020 r. wypracował 3 023 mln zł EBITDA. Segment Sprzedaż miał 16 proc. udział (683 mln zł), a Segment OZE odpowiada już za ponad 7 proc. EBITDA Grupy (297 mln zł). Marża EBITDA wzrosła o 1,9 pkt proc. r/r i osiągnęła poziom 20,3 proc.

Na skutek przeprowadzonych testów na utratę wartości oraz utraty wartości udzielonych pożyczek Grupa zanotowała 2,8 mld zł straty netto (łącznie na działalności kontynuowanej i zaniechanej). Łączny wpływ tych czynników na wynik finansowy brutto Grupy TAURON w 2020 r. wyniósł 3,4 mld zł, podczas gdy testy przeprowadzone w 2019 r. wykazały zasadność ujęcia odpisów aktualizujących w wysokości 1,3 mld zł.

Inwestycje

W 2020 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 4,0 mld zł i były niższe o 2 proc. od poniesionych w 2019 r., kiedy wyniosły 4,1 mld zł (bez inwestycji kapitałowych). Wynika to przede wszystkim ze spadku nakładów w Segmencie Wydobycie i Wytwarzanie oraz wzrostu nakładów w Segmentach Dystrybucja, Pozostała działalność i OZE.

Największe środki zostały poniesione w segmencie Dystrybucja (1 908 mln zł), gdzie finansowano m.in. budowę nowych przyłączy (924 mln zł) oraz modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (827 mln zł). W Segmencie Wytwarzanie w 2020 r. poniesiono łącznie 1 336 mln zł nakładów inwestycyjnych, a ponad połowa z tych środków (688 mln zł) była związana z budową bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Jaworznie. Na dostosowanie jednostek wytwórczych do konkluzji BAT przeznaczone zostało 239 mln zł.

 

[1] Bez zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych w wysokości ok. 2 mld zł

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.