Grupa TAURON: 6,4 mld zł przychodów i 1,7 mld zł EBITDA w pierwszym kwartale 2021 r.

  • Przychody ze sprzedaży: wzrost o 18 proc. do 6,4 mld zł
  • EBITDA: wzrost o 81 proc. do 1,7 mld zł. Marża EBITDA: 26,9 proc.
  • Zdarzenia jednorazowe: +363 mln zł
  • Capex: 639 mln zł. Najwyższe nakłady w segmencie: Dystrybucja (457 mln zł)
  • Wskaźnik dług netto[1]/EBITDA na poziomie 1,96x

 (wszystkie dane skonsolidowane za I kwartał 2021 r.)

 

Na wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę TAURON w I kwartale pozytywnie wpłynęły zdarzenia jednorazowe, które nie powtórzą się w następnych kwartałach. W kolejnych okresach spodziewamy się dynamicznego wzrostu kosztów związanych z emisją CO2 i rosnącej presji na wyniki finansowe źródeł węglowych, co jest pochodną wzrostu notowań uprawnień do emisji CO2 do ponad 50 euro za tonę – mówi Paweł Strączyński, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – W obliczu coraz bardziej restrykcyjnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej niezbędnym rozwiązaniem dla zapewnienia dalszego istnienia grup energetycznych w Polsce, w tym TAURONA, jest jak najszybsze wydzielenie aktywów węglowych i skupienie ich w podmiocie będącym własnością Skarbu Państwa, który zapewni bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wydzielenie aktywów opartych na węglu z Grupy TAURON odblokuje potencjał inwestycyjny i rozwojowy Grupy poprzez przywrócenie możliwości zaciągania długu na transformację w kierunku zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych – dodaje prezes Paweł Strączyński.

Odnosząc się do wyników poszczególnych segmentów wyraźnie widać, że fundamentem stabilności Grupy TAURON są segmenty Dystrybucja i Sprzedaż. Wyniki segmentu Wytwarzanie były o ponad 600 mln zł wyższe w ujęciu rocznym, przy czym w samym I kwartale bieżącego roku 360 mln zł pochodziło z transakcji jednorazowej polegającej na restrukturyzacji portfela CO2, a około 170 mln zł – z rynku mocy. Z kolei segment Wydobycie – podobnie jak w ciągu ostatnich pięciu lat – wygenerował stratę na poziomie EBITDA – komentuje prezes Paweł Strączyński.

 

Dane operacyjne

Kluczowe dane operacyjne

J.m.

I kwartał
2021 r.

I kwartał
2020 r.

Zmiana
(proc.)

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

13,79

13,25

4

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 728

5 675

1

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym:

TWh

4,22

3,21

31

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

TWh

0,48

0,57

(16)

       Produkcja z biomasy

TWh

0,14

0,11

27

       Produkcja elektrowni wodnych i wiatrowych

TWh

0,34

0,46

(26)

Wytwarzanie ciepła

PJ

5,15

4,96

4

Sprzedaż energii elektrycznej

TWh

11,91

11,65

2

Produkcja węgla handlowego

mln ton

1,43

1,18

21

Sprzedaż węgla handlowego

mln ton

1,24

0,89

39

 

W I kwartale 2021 r. Grupa TAURON dostarczyła łącznie 13,79 TWh energii elektrycznej, tj. o 4 proc. więcej niż rok wcześniej (13,25 TWh). Segment Dystrybucja świadczył usługi dystrybucyjne na rzecz 5,7 mln odbiorców, a liczba klientów wzrosła o 53 tys. w porównaniu z poprzednim rokiem.

W omawianym okresie Grupa TAURON wyprodukowała 4,2 TWh energii elektrycznej, tj. o 31 proc. więcej w stosunku do poprzedniego roku (3,2 TWh), co wynika głównie z pracy bloku 910 MW w Jaworznie oddanego do eksploatacji w listopadzie 2020 r. Produkcja energii elektrycznej w segmencie OZE wyniosła 0,34 TWh, tj. o 26 proc. mniej niż w analogicznym kwartale 2020 r. (0,46 TWh), co wynikało z mniej korzystnych warunków wietrznych w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Produkcja ciepła w ujęciu rocznym wzrosła do poziomu 5,15 PJ, tj. o 4 proc.

Produkcja węgla handlowego w I kwartale 2021 r. wyniosła 1,43 mln ton (+21 proc. r/r). Lepszy wynik jest wypadkową wyższej produkcji węgla dzięki korzystniejszemu układowi frontów ścianowych w ZG Sobieski i ZG Janina. W I kwartale 2021 r. 48 proc. dostaw węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone węglem z zakładów górniczych TAURON Wydobycie. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych.

 

Wyniki finansowe

Kluczowe wyniki finansowe
(w mln zł)

I kwartał 2021 r.

I kwartał 2020 r.

Zmiana
(proc.)

Przychody ze sprzedaży

6 445

5 468

18

EBIT

1 212

474

156

EBITDA

1 735

957

81

Marża EBITDA

26,9 proc.

17,5 proc.

9,4 p.p.

Zysk netto

851

161

427

Marża zysku / (straty) netto

13,2 proc.

3,0 proc.

10,2 p.p.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

839

162

418

 

Grupa TAURON osiągnęła w I kwartale 2021 r. przychody w wysokości 6,4 mln zł, tj. o 18 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. Było to konsekwencją wyższego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej, restrukturyzacji portfela uprawnień do emisji CO2 (+363 mln zł) oraz przychodów z rynku mocy (+170 mln zł), przy braku wpływów od 2021 r. z tytułu Operacyjnej Rezerwy Mocy i Interwencyjnej Rezerwy Zimnej (76 mln zł przychodów w I kwartale 2020 r.)

W I kwartale 2021 r. raportowana EBITDA Grupy TAURON wyniosła ponad 1,7 mld zł, natomiast wyłączając czynniki, o których mowa powyżej, jej poziom wynosi 1,2 mld zł. Największy udział w łącznej EBITDA Grupy TAURON miały segmenty: Dystrybucja (43 proc.) i Wytwarzanie (40 proc.).

W I kwartale 2021 r. marża EBITDA wyniosła 26,9 proc. i była wyższa o 9,4 p.p. od wypracowanej w analogicznym okresie 2020 r, zaś marża netto wyniosła 13,2 proc. i była wyższa o 10,2 p.p.

Inwestycje

W I kwartale 2021 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły  639 mln zł i były niższe o 32 proc. od poniesionych w analogicznym okresie 2020 r., kiedy wyniosły 940 mln zł (bez inwestycji kapitałowych). Wynika to przede wszystkim ze spadku nakładów w segmencie Wytwarzanie, co było związane z zakończeniem w IV kwartale ub. roku budowy bloku 910 MW w Jaworznie. Największe środki zostały poniesione w segmencie Dystrybucja (457 mln zł) i były przeznaczone m.in. na budowę nowych przyłączy (231 mln zł) oraz na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (192 mln zł).

Zadłużenie i finansowanie

Grupa TAURON zarządza płynnością finansową wykorzystując centralny model finansowania oraz centralną politykę zarządzania ryzykiem finansowym. Wskaźnik dług netto/EBITDA był niższy od raportowanego w I kwartale 2020 r. i wyniósł 1,96x.

- Poziom wskaźnika zadłużenia na koniec I kwartału br. jest zniekształcony, ponieważ w kalkulacji wskaźnika uwzględniona jest EBITDA za ostatnie 12 miesięcy, w której ujęte są zdarzenia jednorazowe o łącznej wartości niemal 900 mln zł. W kolejnych kwartałach spodziewamy się wzrostu tego wskaźnika – podsumowuje prezes Paweł Strączyński.

 

[1] Bez zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych w wysokości ok. 2 mld zł

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.