"Liczy się Zespół". Wszystko, co musisz wiedzieć o TAURONIE

TAURON oddał na ręce interesariuszy Zintegrowany Raport Roczny za 2020 rok. Publikacja łączy w sobie kompleksowe informacje na temat strategii, zarządzania, wyników i perspektyw rozwoju organizacji. Raport został przygotowany z uwzględnieniem czynników ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) i według standardów uznawanych na forum międzynarodowym. Raport jest dostępny na stronie https://raport2020.tauron.pl

Raport prezentuje model biznesowy Grupy TAURON wraz z opisem szans i ryzyk wynikających z zarządzania kwestiami społecznymi, środowiskowymi i klimatycznymi. Publikacja odnosi się też do kwestii związanych z zatrudnianiem pracowników, poszanowaniem praw człowieka i zasad różnorodności oraz etyką w działalności gospodarczej.

Dodatkowo w raporcie ujęto podejście do zarządzania oraz osiągnięte w 2020 r. wyniki w zakresie gospodarowania kapitałem finansowym, produkcyjnym, naturalnym, społecznym, ludzkim i intelektualnym. Podejście to stanowi odpowiedź na rosnące oczekiwania otoczenia związane z komunikacją spółek, która uwzględniać ma czynniki ESG.

Naszym celem było ukazanie interesariuszom, w jaki sposób przyjęty model zarządzania i podejście do odpowiedzialności za powierzone nam kapitały wspierają osiąganie celów Zielonego Zwrotu TAURONA. Przyjęte podejście do raportowania pozwoliło nam przedstawić proces budowy wartości organizacji w czasie, z uwzględnieniem kluczowych wyzwań społecznych, ekonomicznych i klimatycznych, przed jakimi stoi obecnie branża energetyczna – podkreśla Paweł Strączyński, prezes zarządu TAURON Polska Energia. - Ważna była dla nas także idea przewodnia raportu, zawarta w tytule „Liczy się zespół”. Podobnie jak nasze otoczenie, mamy za sobą trudny rok pandemii COVID-19. W sposób szczególny potwierdził on wartość kapitału ludzkiego i społecznego w działalności biznesowej. Bez wysokiego poczucia odpowiedzialności ze strony ludzi zaangażowanych w zapewnienie ciągłości realizowanych zadań w tak niesprzyjających warunkach, nie byłoby możliwe pełne wywiązanie się z zobowiązań wobec klientów i gospodarki kraju. Naszym raportem chcemy im podziękować za cały 2020 rok – dodaje Strączyński.

W pracach nad raportem wykorzystano obowiązujące standardy: w obszarze sprawozdawczości finansowej – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, zaś w obszarze sprawozdawczości pozafinansowej – Standardy Global Reporting Initiative (poziom Core) oraz wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące ujawniania informacji związanych z klimatem. Dane pozafinansowe zostały opracowane na podstawie dialogu z interesariuszami przeprowadzonego według standardu AA1000SES. Spółka kierowała się także wytycznymi sporządzania raportów zintegrowanych przygotowanymi przez The International Integrated Reporting Committee.

Przyjęty od kilku lat przez Grupę TAURON sposób prezentacji informacji w formule on-line pozwala na precyzyjne dopasowanie treści do specyficznych wymagań różnych grup czytelników. Mają oni możliwość zapoznania się i wydruku dowolnie skomponowanych przez siebie części raportu. Wszystkie dane liczbowe można pobrać w celu dokonania na ich podstawie własnych analiz.

Dodatkowo wybrane dane finansowe i operacyjne z lat 2010-2020 zaprezentowano w formie interaktywnych tabel i wykresów z możliwością porównania wyników z wybranych lat. Zapewniona została możliwość druku przyjaznego dla środowiska oraz udogodnienia dla osób niedowidzących. Serwis raportu przygotowano w oparciu o RWD (ang. responsive web design), dzięki czemu jego rozdzielczość dostosowuje się do ekranu urządzenia, na którym jest on przeglądany. Raport umożliwia także zgłaszanie informacji zwrotnych przez czytelników oraz skomunikowanie się z otoczeniem poprzez serwisy społecznościowe.

raport.png

Rozmiar 6,1 MB 1920x1440 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.