Grupa TAURON: 11,9 mld zł przychodów i 2,9 mld zł EBITDA w pierwszym półroczu 2021 r.

 

- Przychody ze sprzedaży: wzrost o 16 proc. do 11,9 mld zł

- EBITDA: wzrost o 21 proc. do 2,9 mld zł. Marża EBITDA: 24,6 proc.

- Capex: 1,3 mld zł. Najwyższe nakłady: segment Dystrybucja (922 mln zł)

- Wskaźnik dług netto[1]/EBITDA: spadek do 2,06x, wobec 2,5x na koniec 2020 r.

 (wszystkie dane skonsolidowane za I półrocze 2021 r.)

 

Obecna i przyszła sytuacja Grupy TAURON determinowana jest przez coraz bardziej wymagające otoczenie rynkowe, które wymusza dokonywanie szybkich zmian strukturalnych w sektorze energetycznym. W tych okolicznościach planowane wydzielenie aktywów węglowych poza Grupę TAURON uwolni nasz potencjał inwestycyjny, ułatwi pozyskiwanie kapitału na transformację w kierunku odnawialnych źródeł energii oraz znacząco poprawi postrzeganie Grupy na rynku kapitałowym - mówi Artur Michałowski, p. o. prezesa zarządu TAURON Polska Energia S.A. - Bierzemy aktywny udział w dyskusji dotyczącej tworzenia NABE i przyszłości energetyki oraz przygotowujemy się do tych zmian – dodaje Artur Michałowski.

 

W I półroczu 2021 r. Grupa TAURON osiągnęła dobre wyniki finansowe i operacyjne. Zwiększyliśmy zarówno przychody ze sprzedaży, jak i EBITDA. Na podkreślenie zasługuje wysoki, 9-proc. wzrost wolumenu dystrybuowanej energii, co wskazuje na mocne, popandemiczne odbicie koniunktury gospodarczej oraz istotne obniżenie wskaźnika długu netto do EBITDA – mówi Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia S.A. ds. finansów.

 

 

Dane operacyjne

Kluczowe dane operacyjne

J.m.

I półrocze 2021 r.

I półrocze 2020 r.

Zmiana (proc.)

II kwartał 2021 r.

II kwartał 2020 r.

Zmiana
(proc.)

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

26,76

24,60

9

12,97

11,35

14

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 741

5 693

1

5 741

5 693

1

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym:

TWh

7,73

5,87

32

3,51

2,66

32

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

TWh

0,89

1,00

(11)

0,40

0,42

(5)

 Produkcja z biomasy

TWh

0,22

0,24

(8)

0,08

0,13

(38)

Produkcja elektrowni wodnych i wiatrowych

TWh

0,66

0,75

(12)

0,32

0,29

10

Wytwarzanie ciepła

PJ

7,22

6,70

8

2,07

1,73

20

Sprzedaż energii elektrycznej

TWh

22,53

21,70

4

10,62

10,05

6

Produkcja węgla handlowego

mln ton

2,70

2,49

8

1,27

1,30

(3)

Sprzedaż węgla handlowego

mln ton

2,35

1,88

25

1,11

0,99

12

 

W I półroczu 2021 r. Grupa TAURON dostarczyła łącznie 26,76 TWh energii elektrycznej, tj. o 9 proc. więcej niż rok wcześniej (24,60 TWh). Segment Dystrybucja świadczył usługi dystrybucyjne na rzecz 5,74 mln odbiorców, a liczba klientów wzrosła w ciągu roku o 48 tysięcy.

Grupa TAURON w I półroczu 2021 r. wyprodukowała 7,7 TWh energii elektrycznej, tj. o 32 proc. więcej niż rok wcześniej, z czego 0,9 TWh pochodziło z OZE. Wzrost produkcji spowodowany był przede wszystkim pracą bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Produkcja energii elektrycznej w segmencie OZE wyniosła 0,66 TWh, tj. o 12 proc. mniej w stosunku do ubiegłego roku (0,75 TWh), co wynikało z korzystniejszych warunków wietrznych, jakie miały miejsce w I półroczu 2020 r. Produkcja z jednostek biomasowych wyniosła 0,22 TWh, tj. o 8 proc. mniej wobec analogicznego okresu ubiegłego roku (0,24 TWh).

W I półroczu 2021 r. produkcja ciepła wzrosła do 7,22 PJ, tj. o 8 proc w porównaniu z I półroczem 2020 r., co było pochodną niższych temperatur i większego zapotrzebowania odbiorców.

Produkcja węgla handlowego w I półroczu 2021 r. wyniosła 2,7 mln ton i była o 8 proc. wyższa w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. W I półroczu 2021 r. zapotrzebowanie Segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone w 49 proc. węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych Grupy TAURON. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych.

 

Wyniki finansowe

Kluczowe wyniki finansowe
(w mln zł)

I półrocze 2021 r.

I półrocze 2020 r.

Zmiana (proc.)

II kwartał 2021 r.

II kwartał 2020 r.

Zmiana
(proc.)

Przychody ze sprzedaży

11 866

10 187

16

5 422

4 719

15

EBIT

731

598

22

(482)

124

-

EBITDA

2 919

2 408

21

1 183

1 450

(18)

Marża EBITDA

24,6 proc.

23,6 proc.

1,0 p.p.

21,8 proc.

30,7 proc.

(8,9) p.p.

Zysk / (strata) netto

382

27

1 312

(469)

(134)

-

Marża zysku / (straty) netto

3,2 proc.

0,3 proc.

3,0 p.p.

(8,6 proc.)

(2,8 proc.)

(5,8) p.p.

Zysk / (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

356

28

1 168

(483)

(134)

-

 

W I półroczu 2021 r. Grupa TAURON wypracowała 11,9 mld zł przychodów ze sprzedaży, tj. o 16 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., na co wpłynęły przed wszystkim wyższy wolumen i wyższe ceny sprzedaży energii elektrycznej, przychody z rynku mocy i sprzedaży uprawnień do emisji CO2 oraz przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych.

W I półroczu 2021 r. EBITDA Grupy TAURON wyniosła ponad 2,9 mld zł i była wyższa o 21 proc. niż przed rokiem. Największy, wynoszący 52 proc. udział w EBITDA Grupy TAURON w I półroczu 2021 r. ma Segment Dystrybucja, który wypracował 1,5 mld zł oraz Segment Wytwarzanie (35 proc.), który wypracował 1 mld zł EBITDA. Segment OZE odpowiadał za 6 proc. łącznej EBITDA Grupy (167 mln zł).

Osiągnięta w półroczu 2021 r. marża EBITDA wyniosła 24,6 proc. i była wyższa o 1,0 p.p. od wypracowanej w analogicznym okresie 2020 r., a marża zysku netto wyniosła 3,2 proc. i była wyższa o 3,0 p.p.

Na osiągnięty w I półroczu br. wynik brutto miało wpływ ujęcie odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości aktywów w ramach segmentu Wytwarzanie i Wydobycie w wysokości ponad 1,1 mld zł (brak wpływu na EBITDA).

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 356 mln zł w porównaniu do 28 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie 2020 r.

Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec I półrocza 2021 r. wyniósł 2,06x i był niższy od raportowanego rok wcześniej (2,66x) oraz na koniec grudnia 2020 r. (2,5x).

 

Inwestycje

W I półroczu 2021 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 1,3 mld zł i były niższe o 29 proc. od poniesionych w I półroczu 2020 r., kiedy wyniosły 1,8 mld zł (bez inwestycji kapitałowych). Wynika to przede wszystkim ze spadku nakładów w Segmencie Wytwarzanie w związku z oddaniem do eksploatacji bloku w Jaworznie. Największe środki zostały poniesione w segmencie Dystrybucja (922 mln zł) i były przeznaczone głównie na budowę nowych przyłączy (462 mln zł) oraz na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (396 mln zł).

 

 

***

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii i ciepła. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem, drugim sprzedawcą i trzecim wytwórcą energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 r. akcje TAURON Polska Energia S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych – WIG-ESG.

 

[1] Bez zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych w wysokości ok. 2 mld zł

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.