Grupa TAURON: 17,9 mld zł przychodów ze sprzedaży i 3,7 mld zł EBITDA w trzech kwartałach 2021 r.

  • 3,7 mld zł EBITDA, wzrost r/r o 9 proc. Marża EBITDA: 20,8 proc.
  • 2 mld zł nakładów inwestycyjnych. Najwyższy capex w segmencie Dystrybucja (1,4 mld zł)
  • Wskaźnik dług netto[1]/EBITDA na poziomie 1,97x wobec 2,5x na koniec 2020 r.

 (wszystkie dane skonsolidowane za I-III kwartał 2021 r.)

– W pierwszych trzech kwartałach 2021 r. Grupa TAURON osiągnęła dobre wyniki finansowe, co potwierdzają wyższe przychody ze sprzedaży oraz 9-proc. wzrost poziomu EBITDA w porównaniu z rokiem poprzednim. Za poprawę wyników finansowych w dużej mierze odpowiadają otrzymywane od początku tego roku znaczące przychody z rynku mocy, wzrost przychodów w segmencie OZE, a także duże wzrosty wolumenów produkcji i dystrybucji energii elektrycznej będące efektem istotnego odbicia gospodarczego. Dodatkowo wynik uległ poprawie dzięki działaniom ukierunkowanym na restrukturyzację portfela uprawnień do emisji dwutlenku węgla – mówi Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu ds. finansów TAURON Polska Energia – Na wzmocnienie stabilności finansowej wpływa również pozyskane w ostatnich tygodniach finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na kwotę 2,8 mld zł, którego zapadalność będzie zbliżona do 20 lat. Jest to największe finansowanie korporacyjne z EBI udzielone w Polsce. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację priorytetowych inwestycji w obszarze dystrybucji – dodaje wiceprezes TAURONA. 

Dane operacyjne

Kluczowe dane operacyjne

J.m.

I-III kwartał 2021 r.

I-III kwartał 2020 r.

Zmiana (proc.)

III kwartał 2021 r.

III kwartał 2020 r.

Zmiana
(proc.)

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

40,06

36,94

8

13,30

12,34

8

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 757

5 713

1

5 757

5 713

1

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym:

TWh

11,38

8,71

31

3,64

2,85

28

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

TWh

1,23

1,39

(12)

0,34

0,40

(15)

       Produkcja z biomasy

TWh

0,29

0,40

(27)

0,07

0,15

(53)

       Produkcja elektrowni wodnych i wiatrowych

TWh

0,93

0,99

(6)

0,26

0,24

8

Wytwarzanie ciepła

PJ

8,01

7,51

7

0,79

0,82

(4)

Sprzedaż energii elektrycznej

TWh

34,14

32,17

6

11,62

10,47

11

Produkcja węgla handlowego

mln ton

3,70

3,59

3

1,00

1,10

(9)

Sprzedaż węgla handlowego

mln ton

3,99

2,97

34

1,64

1,09

50

 

W pierwszych trzech kwartałach 2021 r. Grupa TAURON dostarczyła łącznie 40,06 TWh energii elektrycznej na rzecz 5,76 mln klientów, tj. o 8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r., w którym dostarczono łącznie 36,94 TWh energii elektrycznej do 5,71 mln odbiorców.

Grupa TAURON w ciągu dziewięciu miesięcy 2021 r. wyprodukowała 11,38 TWh energii elektrycznej, tj. o 31 proc. więcej niż rok wcześniej, w tym 1,23 TWh ze źródeł odnawialnych.

Produkcja ciepła wzrosła do 8,01 PJ, tj. o 7 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2020 r., co było efektem niskich temperatur w pierwszych miesiącach bieżącego roku.

W trzech kwartałach 2021 r. zapotrzebowanie Segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone w 58 proc. węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych Grupy Kapitałowej TAURON. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych.

Wyniki finansowe

Kluczowe wyniki finansowe
(w mln zł)

I-III kwartał 2021 r.

I-III kwartał 2020 r.

Zmiana (proc.)

III kwartał 2021 r.

III kwartał 2020 r.

Zmiana
(proc.)

Przychody ze sprzedaży

17 856

15 221

17

5 990

5 034

19

EBIT

1 025

1 107

(7)

294

509

(42)

EBITDA

3 705

3 415

9

787

1 007

(22)

Marża EBITDA

20,8 proc.

22,4 proc.

(1,7) p.p.

13,1 proc.

20,0 proc.

(6,9) p.p.

Zysk netto

497

395

26

115

368

(69)

Marża zysku netto

2,8 proc.

2,6 proc.

0,2 p.p.

1,9 proc.

7,3 proc.

(5,4) p.p.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

457

396

15

101

368

(73)

 

W okresie od I do III kwartału 2021 r. Grupa TAURON wypracowała 17,9 mld zł przychodów osiągając  17-proc. wzrost r/r. Było to konsekwencją przede wszystkim wyższego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej. W analizowanym okresie Grupa TAURON uzyskała także 483 mln zł przychodów z rynku mocy oraz odnotowała 439 mln zł pozytywnego efektu z tytułu restrukturyzacji portfela uprawnień do emisji CO2 oraz sprzedaży nadwyżki uprawnień. Wymienione wyżej zdarzenia nie występowały w 2020 r, przy czym należy zaznaczyć, że Grupa TAURON w ciągu 9 miesięcy 2020 r. uzyskała przychody z operacyjnej i interwencyjnej rezerwy mocy w wysokości 225 mln zł.

EBITDA Grupy TAURON wyniosła ponad 3,7 mld zł i była wyższa o 9 proc. r/r.  Największy udział w EBITDA Grupy TAURON miał Segment Dystrybucja, który wypracował 2,25 mld EBITDA.

Osiągnięta w okresie dziewięciu miesięcy tego roku marża EBITDA wyniosła 20,8 proc., z kolei marża zysku netto wyniosła 2,8 proc.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 457 mln zł w porównaniu z 396 mln zł uzyskanymi w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wskaźnik dług netto/EBITDA spadł do 1,97x wobec 2,5x na koniec grudnia 2020 r.

Inwestycje

W trzech kwartałach 2021 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 2,0 mld zł i były niższe o 28 proc. od poniesionych w analogicznym okresie 2020 r., kiedy wyniosły 2,7 mld zł (bez inwestycji kapitałowych). Wynika to przede wszystkim ze spadku nakładów związanych z projektem budowy bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Największe środki zostały poniesione w segmencie Dystrybucja (1,4 mld zł) i były przeznaczone przede wszystkim na budowę nowych przyłączy (701 mln zł) oraz na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (568 mln zł).

 

[1] Bez zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych w wysokości ok. 2 mld zł

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.