Grupa TAURON: 25,6 mld zł przychodów i 4,2 mld zł EBITDA w 2021 r.

  • Przychody ze sprzedaży: wzrost o 23 proc. do 25,6 mld zł
  • 4,2 mld zł EBITDA. Marża EBITDA: 16,2 proc.
  • 25 proc. wzrost produkcji energii elektrycznej
  • 7 proc. wzrost wolumenu dystrybucji energii elektrycznej
  • 2,9 mld zł nakładów inwestycyjnych, w tym ponad 2 mld zł w segmencie Dystrybucja
  • Wskaźnik dług netto/EBITDA na poziomie 2,4x wobec 2,5x na koniec 2020 r.

(dane skonsolidowane za 2021 r.)

- W 2021 r. Grupa TAURON konsekwentnie realizowała rozpoczęty w 2019 r. Zielony Zwrot. W ramach podjętych działań warto przypomnieć, że uruchomiliśmy naszą pierwszą farmę fotowoltaiczną w Jaworznie, zakończyliśmy także prace budowlane na terenie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 14 MW w Choszcznie. Dodatkowo rozpoczęliśmy budowę dwóch farm wiatrowych o łącznej mocy 36 MW oraz farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy 100 MW - mówi Artur Michałowski, p.o. prezesa zarządu TAURON Polska Energia. - Jestem przekonany, że przyjęta ścieżka rozwoju zapewni Grupie TAURON wzrost konkurencyjności i stabilność finansową. Liczę, że 2022 r. będzie okresem dalszego zwiększenia udziału aktywów zero- i niskoemisyjnych w portfelu wytwórczym Grupy TAURON i pozyskamy kolejne finansowania na ten cel  – dodaje Artur Michałowski.

- Grupa TAURON w 2021 r. osiągnęła solidne wyniki finansowe i operacyjne. Uzyskane przychody wyniosły ponad 25 mld zł i były wyższe o 23 proc. rok do roku, a osiągnięty wynik EBITDA przekroczył 4 mld zł - mówi Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. Finansów. - Na wypracowane wyniki finansowe znaczący wpływ miał wzrost wolumenów dystrybucji i produkcji energii elektrycznej  Sytuację Grupy TAURON poprawiały także przychody z rynku mocy, a także – co jest bardzo istotne – wzrost dochodowości segmentu OZE. Pozycję TAURONA jako stabilnego podmiotu na krajowym rynku energii potwierdza ocena ratingowa na poziomie BBB - z perspektywą stabilną – dodaje Krzysztof Surma.

 

Dane operacyjne

Kluczowe dane operacyjne

J.m.

2021 r.

2020 r.

Zmiana (proc.)

IV kwartał 2021 r.

IV kwartał 2020 r.

Zmiana
(proc.)

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

53,97

50,26

7

13,91

13,32

4

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 777

5 715

1

5 777

5 715

1

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym:

TWh

15,59

12,50

25

4,22

3,78

12

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

TWh

1,71

1,94

(12)

0,48

0,55

(12)

       Produkcja z biomasy

TWh

0,43

0,57

(25)

0,14

0,17

(20)

       Produkcja elektrowni wodnych, wiatrowych i fotowoltaicznych

TWh

1,28

1,37

(7)

0,35

0,38

(8)

Wytwarzanie ciepła

PJ

12,00

11,63

3

3,99

4,11

(3)

Sprzedaż energii elektrycznej

TWh

47,11

45,62

3

12,97

12,50

4

Produkcja węgla handlowego

mln ton

5,15

4,54

13

1,45

0,96

53

Sprzedaż węgla handlowego

mln ton

5,47

4,08

34

1,49

1,11

34

 

W 2021 r. wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 53,97 TWh i był wyższy w porównaniu z 2020 r. o 3,71 TWh, tj. o 7,4 proc. Na koniec 2021 r. Grupa TAURON świadczyła usługi dystrybucji energii elektrycznej na rzecz 5,78 mln odbiorców, tj. o 1 proc. więcej niż na koniec 2020 r.

W 2021 r. Grupa TAURON wyprodukowała 15,59 TWh energii elektrycznej (w tym 1,71 TWh z odnawialnych źródeł energii), tj. o 25 proc. więcej w stosunku do 2020 r., w którym produkcja energii elektrycznej wyniosła 12,5 TWh (w tym 1,94 TWh z OZE). Było to konsekwencją korzystnych warunków na hurtowym rynku energii. W przypadku produkcji z OZE Grupa TAURON odnotowała wyższą generację w elektrowniach wodnych (wynikającą z korzystniejszych warunków hydrologicznych) przy niższej produkcji z biomasy oraz z farm wiatrowych (niższa wietrzność). Produkcja ciepła wzrosła o 3 proc. do 12 PJ, co było efektem niskich temperatur w pierwszych miesiącach ubiegłego roku.

Produkcja węgla handlowego zwiększyła się o 13 proc. r/r i wyniosła 5,15 mln ton, dzięki wzrostowi wolumenu wydobycia w ZG Sobieski.

W 2021 r. zapotrzebowanie Segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone w 56 proc - węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych Grupy TAURON. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych.

 

Wyniki finansowe

Kluczowe wyniki finansowe
(w mln zł)

2021 r.

2020 r.

Zmiana (proc.)

IV kwartał 2021 r.

IV kwartał 2020 r.

Zmiana
(proc.)

Przychody ze sprzedaży

25 614

20 850

23

7 750

5 629

38

EBIT

916

(1 537)

-

(109)

(2 644)

-

EBITDA

4 152

4 226

(2)

447

811

(45)

Marża EBITDA

16,2 proc.

20,3 proc.

(4,1 p.p.)

5,8 proc.

14,4 proc.

(8,6 p.p.)

Zysk netto

385

(2 173)

-

(112)

(2 568)

-

Marża zysku netto

1,5 proc.

(10,4 proc.)

11,9 p.p.

(1,4 proc.)

(45,6 proc.)

44,2 p.p.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

338

(2 170)

-

(119)

(2 566)

-

 

W 2021 r. Grupa TAURON wypracowała przychody w wysokości 25,6 mld zł, tj. o 23 proc. wyższe w porównaniu z 2020 r. Było to głównie efektem 22 proc. wzrostu przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej wynikających z wyższego wolumenu sprzedaży przy wyższych cenach energii elektrycznej. Istotne znaczenie miały również przychody osiągnięte z rynku mocy oraz wyższe przychody ze sprzedaży energii cieplnej (+14 proc.) oraz gazu (+70 proc.).

EBITDA Grupy TAURON wyniosła 4,2 mld zł. Największy udział w ubiegłorocznej EBITDA Grupy TAURON odnotował segment Dystrybucja (71 proc.), który wypracował 2,97 mld zł oraz segment Wytwarzanie z 1,38 mld zł EBITDA (33 proc.). Segment OZE odpowiada za 9 proc. EBITDA Grupy.

Osiągnięta w 2021 r. marża EBITDA wyniosła 16,2 proc. i była niższa r/r o 4,1 p.p. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 338 mln zł w porównaniu z 2,2 mld zł straty zaraportowanej w 2020 r. Rentowność netto Grupy wyniosła 1,5 proc. i była wyższa od wskaźnika za 2020 r., w konsekwencji m.in. ujęcia w wyniku 2020 r. wyższego salda odpisów aktualizujących wartość aktywów.

Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec grudnia 2021 r. wyniósł 2,4x, wobec poziomu 2,5x na koniec grudnia 2020 r. W 2021 r. wzmocnienie stabilności finansowej Grupy TAURON było uzyskane m.in. dzięki pozyskaniu finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego („EBI”) na kwotę 2,8 mld zł, którego zapadalność będzie zbliżona do 20 lat. Jest to największe finansowanie korporacyjne z EBI udzielone w Polsce. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację priorytetowych inwestycji w obszarze dystrybucji.

Inwestycje

W 2021 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 2,9 mld zł i były niższe o 27 proc. od poniesionych w 2020 r., kiedy osiągnęły poziom ponad 4,0 mld zł (bez inwestycji kapitałowych). Poniesione w ubiegłym roku nakłady są wypadkową spadku inwestycji w segmentach Wytwarzanie i Wydobycie oraz wzrostu w segmentach Dystrybucja i OZE.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.