Grupa TAURON: 2 mld zł EBITDA w pierwszym kwartale 2022 r.

 

- Przychody ze sprzedaży: wzrost o 52 proc. do 9,8 mld zł

- EBITDA: wzrost o 13 proc. do 2 mld zł. Marża EBITDA: 19,9 proc.

- Wzrost EBITDA w segmentach: Wytwarzanie, Wydobycie, Dystrybucja, OZE

- 610 mln zł nakładów inwestycyjnych, w tym 406 mln zł w segmencie Dystrybucja

- Wskaźnik dług netto/EBITDA na poziomie 2,6x, wobec 2,4x na koniec 2021 r.

 (dane skonsolidowane za I kwartał 2022 r.)

 

Kontynuujemy prace związane z wydzieleniem węglowych aktywów wytwórczych do NABE. Obecnie jesteśmy na etapie reorganizacji wewnętrznej, która jest niezbędna do przeprowadzenia procesu wydzielenia. Działania w tym zakresie przebiegają zgodnie z planemmówi Paweł Szczeszek, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia.

Kończymy również prace nad nową strategią, która wyznaczy drogę do osiągnięcia długoterminowego celu, jakim jest neutralność klimatyczna. Podstawowym założeniem nowej strategii będzie przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii dodaje Paweł Szczeszek.

– Uzyskane w I kwartale 2022 r. przychody ze sprzedaży wyniosły niemal 10 mld zł i były wyższe o 52 proc. rok do roku, a osiągnięty wynik EBITDA wyniósł prawie 2 mld zł. Na łączny wynik Grupy znaczący wpływ miała poprawa wyników w segmentach Wytwarzanie, Wydobycie, Dystrybucja i OZE, tym niemniej należy podkreślić, że wynik I kwartału został podwyższony o ponad 400 mln zł w konsekwencji zdarzenia jednorazowego w postaci sprzedaży 1,7 mln nadwyżkowych uprawnień do emisji CO2. Ta transakcja wpłynie na stopniowe zwiększenie kosztów rezerwy na zobowiązania z tytułu emisji CO2 w kolejnych kwartałach tego roku, a łączny wpływ tych działań powinien być neutralny dla wyniku EBITDA całego 2022 roku – mówi Krzysztof Surma, Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia ds. Finansów.Szczególnie nas cieszy ponad 100 proc. wzrost EBITDA generowanej z odnawialnych źródeł energii, co potwierdza słuszność naszej strategii zielonego zwrotu – dodaje Krzysztof Surma.

 

Dane operacyjne

Kluczowe dane operacyjne

J.m.

I kwartał 2022 r.

I kwartał 2021 r.

Zmiana (%)

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

14,26

13,79

3

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 793

5 728

1

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym:

TWh

3,88

4,22

-8

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

TWh

0,54

0,48

13

       Produkcja z biomasy

TWh

0,12

0,14

-14

       Produkcja elektrowni wiatrowych, wodnych i fotowoltaicznych

TWh

0,42

0,34

22

Wytwarzanie ciepła

PJ

4,52

5,15

-12

Sprzedaż energii elektrycznej

TWh

12,30

11,91

3

Produkcja węgla handlowego

mln ton

1,45

1,43

1

Sprzedaż węgla handlowego

mln ton

1,50

1,24

21

 

W I kwartale 2022 r. Grupa TAURON dostarczyła 14,26 TWh energii elektrycznej, tj. o 3 proc. więcej w porównaniu z I kwartałem 2021 r. Segment Dystrybucja  świadczył usługi dystrybucyjne na rzecz niemal 5,8 mln odbiorców, tj. o 1 proc. więcej rok do roku.

W omawianym okresie Grupa TAURON wyprodukowała 3,88 TWh energii elektrycznej (w tym 0,54 TWh ze źródeł odnawialnych), tj. o 8 proc. mniej niż rok wcześniej, kiedy produkcja energii elektrycznej wyniosła 4,22 TWh (w tym 0,48 TWh ze źródeł odnawialnych). Niższy wolumen produkcji był przede wszystkim konsekwencją postoju bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Sam Segment OZE, który obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach wodnych, wiatrowych i solarnych wygenerował 0,42 TWh energii elektrycznej, tj. o 22 proc. więcej w stosunku do ubiegłego roku (0,34 TWh), co wynikało z korzystniejszych warunków wietrznych jakie wystąpiły w I kwartale 2022 r. Produkcja energii z jednostek biomasowych wyniosła  0,12 TWh i była o 14 proc. niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (0,14 TWh).

Produkcja ciepła w I kwartale 2022 r. spadła o 12 proc. do 4,52 PJ, co wynikało z mniejszego zapotrzebowania odbiorców w związku z wyższą r/r temperaturą zewnętrzną.

Produkcja węgla handlowego w I kwartale 2022 r. wyniosła 1,45 mln ton i była na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku. Wysoki wolumen produkcji jest przede wszystkim efektem korzystnego układu frontów ścianowych w Zakładzie Górniczym Sobieski, mniejszej ilości ścian wydobywczych w ZG Janina oraz utrzymaniu porównywalnego poziomu produkcji w ZG Brzeszcze.

W I kwartale 2022 r. zapotrzebowanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone w 68 proc. węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych Grupy TAURON. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych.

 

Wyniki finansowe

Kluczowe wyniki finansowe
(w mln zł)

I kwartał 2022 r.

I kwartał 2021 r.

Zmiana (%)

Przychody ze sprzedaży

9 813

6 445

52

EBIT

1 418

1 212

17

EBITDA

1 955

1 735

13

Marża EBITDA

19,9%

26,9%

(7,0 p.p.)

Zysk netto

901

851

6

Marża zysku netto

9,2%

13,2%

(4,0 p.p.)

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

900

839

7

 

W I kwartale 2022 r. Grupa TAURON wypracowała przychody na poziomie wyższym o 52 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. Głównym czynnikiem wpływającym na wzrost przychodów były wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, co jest wypadkową wyższych uzyskanych cen oraz nieznacznie wyższego wolumenu jej sprzedaży. Pozytywny wpływ miały także wyższe przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, dzięki dokonanej w I kwartale 2022 r. sprzedaży posiadanej nadwyżki 1 717 000 uprawnień do emisji CO2, przy jednoczesnym zakupie tego wolumenu w produkcie terminowym EUA MAR'23 z przeznaczeniem na cele umorzenia uprawnień za 2022 r. Nadwyżka uprawnień do emisji CO2 ponad potrzeby umorzenia za 2021 r. powstała w związku z awarią i postojem bloku o mocy 910 MW w Jaworznie.

W pierwszych trzech miesiącach 2022 r. Grupa TAURON wygenerowała prawie 2 mld zł EBITDA, co jest wynikiem o 13 proc. wyższym niż przed rokiem. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 900 mln zł w porównaniu do 839 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie 2021 r.

Największy udział w EBITDA Grupy TAURON mają segmenty: Wytwarzanie (46 proc. udziału), Dystrybucja (44 proc. udziału) oraz Segment OZE, który odpowiada za 10 proc. łącznej EBITDA Grupy.

Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec I kwartału br. wyniósł 2,6x i był wyższy o 0,2x w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 r.

Inwestycje

W I kwartale 2022 r. nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej TAURON wyniosły 610 mln zł (w tym 406 mln zł w segmencie Dystrybucja, które zostały przeznaczone na budowę nowych przyłączy oraz modernizację i odtworzenie majątku sieciowego) i były niższe o 4 proc. od poniesionych w I kwartale 2021 r.

Wyniki Grupy TAURON (1).png

Rozmiar 855.8 kB 1890x1063 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.