Zielony Zwrot TAURONA. Energia na okrągło

Sześciokrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenie emisyjności o prawie 80 proc. – zakłada nowa strategia Grupy TAURON do 2030 roku, którą zaprezentowano w trakcie Kongresu 590. Priorytetem nowej strategii jest również umocnienie pozycji lidera w zakresie dystrybucji energii oraz rozwój technologii umożliwiających zarządzanie rozproszonymi źródłami energii. W 2030 roku wszyscy klienci TAURONA będą dysponować inteligentnymi licznikami, a obsługa klientów będzie w pełni zdigitalizowana.

- Nowa strategia, czyliZielony Zwrot TAURONA. Energia na okrągło" wskazuje na nasze priorytetyzdecydowane przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii przy równoczesnym ograniczeniu emisji CO2 oraz zapewnienie dostaw energii do ponad 5,miliona klientów poprzez inwestowanie w sieć elektroenergetyczną i rozbudowę stabilnych źródeł pracujących w podstawie mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON. Zakładamy, że realizacja naszych strategicznych planów pozwoli wygenerować EBITDA Grupy na poziomie 4,5 mld złotych w 2025 oraz ponad 6,5 mld złotych w 2030 roku dodaje prezes Szczeszek.

Zielony Zwrot TAURONA

Nowa strategia energetycznego lidera zakłada przyspieszenie Zielonego Zwrotu TAURONA poprzez skokowe zwiększenie mocy OZE. W 2025 roku Grupa planuje dysponować 1600 MW zainstalowanymi w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, a w 2030 roku 3700 MW. Będzie to stanowić ok. 80 proc. całego miksu wytwórczego Grupy.

TAURON chce w energetyce wiatrowej podwoić stan posiadania do 2025, a w 2030 roku Grupa planuje dysponować już 1100 MW w technologii wiatrowej. Równocześnie Grupa będzie rozwijać projekty farm fotowoltaicznych do 2025 roku zwiększy moce do 700 MW, a w 2030 roku będzie dysponować słonecznymi megawatami o mocy 1400 MW.

Zmiana miksu

Na początku lat trzydziestych Grupa planuje uruchomić farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy ok 1000 MW. Grupa chce utrzymać potencjał w energetyce wodnej, a w przypadku wystąpienia korzystnego otoczenia regulacyjnego, rozwój tych aktywów, w tym budowę elektrowni w technologii szczytowo-pompowej.

Strategię prezentujemy w sytuacji przełomowej dla europejskiej energetyki, na którą wpływają gospodarcze konsekwencje inwazji Rosji na Ukrainę. Do centrum europejskiej debaty energetycznej powróciły kategorie bezpieczeństwa energetycznego i uniezależnienia się od dostaw surowców ze Wschodu wyjaśnia Paweł Szczeszek. – Polska musi zmierzyć się z implementacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej i bezprecedensowym przyspieszeniem rozwoju energetyki rozproszonej. Równocześnie realizujemy największą od kilkudziesięciu lat reformę strukturalną polskiej energetykipolegającą na wydzieleniu aktywów węglowych z grup energetycznych – tłumaczy prezes TAURONA.

Wraz ze wzrostem mocy zainstalowanych w OZE, Grupa zakłada rozwój systemów zarządzania energetyką rozproszoną, a także narzędzi prognozowania i bilansowania produkcji oraz predykcji awarii. Dziś TAURON dysponuje, m.in. systemem wirtualnej elektrowni, umożliwiającym zagregowanie potencjału wytwórczego i regulacyjnego rozproszonych źródeł OZE, a także rozwija kompetencje szybkiego prognozowania produkcji energii ze źródeł odnawialnych w odstępach 15-minutowych.

Nakłady inwestycyjne na budowę farm fotowoltaicznych i wiatrowych, a także na modernizację elektrowni wodnych sięgną niemal 17 mld złotych, co stanowi 35 proc. wszystkich przewidywanych nakładów w perspektywie 2030 roku.

Energia na okrągło

Inwestycje w odnawialne źródła energii przy równoczesnej dekarbonizacji działalności poprzez wydzielenie bloków węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego spowoduje w perspektywie 2030 roku skokowe ograniczenie emisyjności CO o 78 proc. To najszybsze zakładane tempo redukcji emisji CO2 w polskiej energetyce.

Paliwem stabilizującym miks energetyczny Grupy będzie gaz wykorzystywany w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych. TAURON analizuje również możliwości udziału w budowie Małych Reaktorów Modułowych (SMR) oraz wykorzystanie ich do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Jednostki te mogłyby zostać usytuowane np. w lokalizacjach obecnych elektrowni węglowych.

TAURON w 2030 roku

Największy strumień finansowy, prawie 24 miliardy złotych, skierowany zostanie na inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną, umożliwiając m.in. przyłączania nowych odbiorców oraz źródeł OZE, modernizację, automatyzację i cyfryzację sieci elektroenergetycznych.

– Dysponujemy najnowocześniejszą siecią dystrybucyjną zlokalizowaną na mocno zurbanizowanym obszarze Polski. Dziś mamy ponad 40 proc. skablowanych sieci na średnim napięciu, a wskaźniki jakości dostarczanej energii utrzymują się na najwyższym poziomie w Polsce, tę przewagę konkurencyjną chcemy umacniać wyjaśnia Paweł Szczeszek.

Widzimy duży potencjał w rozwoju dużych i małych magazynów energii oraz aktywnym angażowaniu się w rozwój lokalnych społeczności energetycznych. Pozytywne doświadczenia, jako jedyna firma energetyczna w kraju już w tym zakresie posiadamy, dzięki działającej w Bytomiu mikrosieci wyjaśnia Szczeszek.

Już w 2030 roku wszyscy klienci TAURONA dysponować będą inteligentnymi licznikami, które z jednej strony pozwolą konsumentom racjonalniej korzystać z energii elektrycznej, a z drugiej strony rozwiązanie to umożliwi oferowanie nowych produktów i usług.

Dekarbonizacja ciepłownictwa

Grupa zakłada utrzymanie pozycji wiodącego dostawcy ciepła sieciowego w południowej części kraju poprzez pozyskiwanie nowych klientów, zdecydowaną dekarbonizację miksu wytwórczego oraz poprawę efektywności funkcjonowania. Udział węgla do 2030 roku w miksie wytwórczym segmentu ciepłowniczego spadnie z 64 do 10 procent.

- Na terenach najbardziej zurbanizowanych, takich jak aglomeracja śląska rozwój ciepła sieciowego to jedyny efektywny sposób walki z niską emisją.  W ciągu ośmiu lat planujemyrozbudowę sieci i nowe przyłączenia  o łącznej mocy prawie 450 MWt, a równocześnie zastąpienie źródeł węglowych niskoemisyjnymi i wysokosprawnymi jednostkami gazowymi wyjaśnia prezes Szczeszek.

Grupa w najbliższych latach planuje rozszerzyć ofertę o sprzedaż chłodu i przygotować się do wykorzystania wodoru jako paliwa docelowego.

Klient 5.0

Nowa strategia zakłada utrzymanie pozycji TAURONA jako jednego z największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem liczby klientów.

Jesteśmy liderem w zakresie uproduktowienia umów sprzedażowych, dziś niemal połowa naszych klientów korzysta z oferowanych przez nas usług i produktów dodatkowych. Ten kierunek będziemy kontynuować, wzmacniając go ofertami ekologicznymi czy bazującymi na filozofii gospodarki obiegu zamkniętego. Planujemy również zdecydowanie poszerzyć naszą ofertę w zakresie inteligentnych i nowoczesnych rozwiązań energetyki domowej mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

Grupa zakłada utrzymanie wysokich standardów obsługi klienta, m.in. poprzez osiągnięcie w 2030 roku wskaźnika FTR (First Time Resolution) na poziomie powyżej 90 proc. Będzie to możliwe poprzez rozbudowę nowoczesnych form kontaktu dla klientów, rozwijanie narzędzi do przetwarzania dużych ilości danych oraz zastosowanie sztucznej inteligencji w procesach biznesowych.

Grupa planuje również w ciągu ośmiu lat całkowicie zdigitalizować obsługę klienta, czyli zminimalizować udział papieru w prowadzonych procesach. Pierwszym krokiem ku temu jest wdrażana w Grupie technologia blockchain. Technologia ta umożliwia zapisywanie i przechowywanie kompletnych dokumentów w sieci, wraz z możliwością zdalnego podpisu oraz potwierdzenia doręczenia.

1.jpg

Rozmiar 16,0 MB 5180x2914 pikseli

1 / 6

Foto

22.06.2022

Pobierz jpg (16,0 MB)

0

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.