Grupa TAURON: 18,1 mld zł przychodów i prawie 2,4 mld zł EBITDA w pierwszym półroczu 2022 r.

  • Przychody ze sprzedaży: wzrost o 53 proc. do 18,1 mld zł
  • EBITDA: spadek o 19 proc. do 2,4 mld zł. Marża EBITDA: 13 proc.
  • 1,5 mld zł nakładów inwestycyjnych, w tym 878 mln zł w segmencie Dystrybucja
  • Wskaźnik dług netto/EBITDA na poziomie 2,9x, wobec 2,4x na koniec 2021 r.

 (wszystkie dane skonsolidowane za I półrocze 2022 r.)

 

  Najważniejszym wydarzeniem pierwszego półrocza było przyjęcie nowej strategii Grupy TAURON. Głównym celem Zielonego Zwrotu TAURONA jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zakładamy przede wszystkim przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii oraz ograniczenie emisji CO2 o prawie 80 proc. do 2030 roku. W 2030 roku w źródłach OZE zainstalowanych będzie aż 3,7 GW, co stanowić będzie ok. 80 proc. łącznego miksu wytwórczego Grupy – mówi Paweł Szczeszek, prezes zarządu TAURON Polska Energia S.A. – Jednak w dobie kryzysu energetycznego naszym priorytetem jest podejmowanie aktywnych działań na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz ciągłości dostaw energii do ponad 5,5 mln klientów na południu Polski – tłumaczy prezes Szczeszek.

– Na wyniki Grupy TAURON osiągnięte w I półroczu bieżącego roku już tradycyjnie pozytywnie wpłynęły solidne wyniki wypracowane przez segmenty Dystrybucja i Odnawialne Źródła Energii, na których Grupa TAURON będzie się koncentrowała w procesie realizacji nowej strategii korporacyjnej. Z drugiej strony, negatywnie na łączne wyniki Grupy wpłynęły rezultaty segmentów Wytwarzanie i Sprzedaż, co jest pochodną ogromnej zmienności w zakresie giełdowych cen energii elektrycznej, gazu i węgla energetycznego, jak również dyspozycyjności jednostek wytwórczych Grupy – mówi Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu ds. Finansów TAURON Polska Energia.

 

Dane operacyjne

Kluczowe dane operacyjne

J.m.

I półrocze 2022 r.

I półrocze 2021 r.

Zmiana (proc.)

II kwartał 2022 r.

II kwartał 2021 r.

Zmiana
(proc.)

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

27,46

26,76

3

13,20

12,97

2

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 806

5 741

1

5 806

5 741

1

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym:

TWh

7,80

7,73

1

3,92

3,51

12

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

TWh

0,92

0,89

3

0,38

0,41

(7)

       Produkcja z biomasy

TWh

0,22

0,22

-

0,09

0,08

10

       Produkcja elektrowni wodnych, wiatrowych i fotowoltaicznych

TWh

0,71

0,67

6

0,29

0,32

(11)

Wytwarzanie ciepła

PJ

6,20

7,22

(14)

1,68

2,07

(19)

Sprzedaż energii elektrycznej

TWh

23,57

22,52

5

11,27

10,63

6

Produkcja węgla handlowego

mln ton

2,71

2,70

-

1,25

1,26

(1)

Sprzedaż węgla handlowego

mln ton

2,77

2,35

18

1,27

1,11

14

 

W I półroczu 2022 r. Grupa TAURON dostarczyła łącznie 27,46 TWh energii elektrycznej, tj. o 3 proc. więcej r/r, a usługi dystrybucyjne były świadczone na rzecz 5,8 mln odbiorców. W analogicznym okresie 2021 r. wolumen dystrybuowanej energii osiągnął poziom 26,76 TWh.

Grupa TAURON wyprodukowała 7,8 TWh energii elektrycznej (w tym 0,92 TWh ze źródeł odnawialnych), tj. o 1 proc. więcej niż w I półroczu ubiegłego roku, kiedy produkcja energii elektrycznej wyniosła 7,73 TWh (w tym 0,89 TWh ze źródeł odnawialnych). W I półroczu 2022 r. Segment OZE wyprodukował 0,71 TWh energii elektrycznej, tj. o 6 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (0,67 TWh), co wynikało z korzystniejszych warunków wietrznych jakie miały miejsce zwłaszcza w I kwartale 2022 r. Produkcja z jednostek biomasowych wyniosła natomiast 0,22 TWh i była na poziomie zbliżonym do osiągniętego w I półroczu 2021 r.

Produkcja ciepła w I półroczu 2022 r. wyniosła 6,20 PJ i była niższa o 14 proc. w porównaniu z 7,22 PJ w I półroczu 2021 r., co wynikało z mniejszego zapotrzebowania odbiorców, w związku z wyższą temperaturą zewnętrzną r/r.

Produkcja węgla handlowego w I półroczu 2022 r. wyniosła 2,71 mln ton i była na zbliżonym poziomie w stosunku do analogicznego okresu 2021 r., natomiast wolumen sprzedaży węgla był w tym samym czasie wyższy o blisko 18 proc. i wyniósł 2,77 mln ton.

W I półroczu br. zapotrzebowanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone w 66 proc. węglem kamiennym pochodzącym z zakładów górniczych Grupy TAURON. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych.

 

Wyniki finansowe

Kluczowe wyniki finansowe
(w mln zł)

I półrocze 2022 r.

I półrocze 2021 r.

Zmiana (proc.)

II kwartał 2022 r.

II kwartał 2021 r.

Zmiana
(proc.)

Przychody ze sprzedaży

18 124

11 866

53

8 311

5 421

53

EBIT

1 166

731

60

(252)

(481)

91%

EBITDA

2 351

2 920

(19)

396

1 185

(67)

Marża EBITDA

13,0 proc.

24,6 proc.

(11,6 p.p.)

4,8 proc.

21,9 proc.

(17,1 p.p.)

Zysk / (strata) netto

629

382

65

(272)

(469)

72%

Marża zysku / (straty) netto

3,5 proc.

3,2 proc.

0,3 p.p.

(3,3 proc.)

(8,7 proc.)

5,4 p.p.

Zysk / (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

627

356

76

(273)

(483)

77%

W I półroczu 2022 r. Grupa TAURON wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie wyższym o 53 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie 2021 r. Wpłynęły na to m.in. wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, co jest wypadkową wyższych cen oraz nieznacznie wyższego wolumenu sprzedaży energii. Wzrost cen energii jest pochodną wzrostowego trendu rynkowego oraz wzrostu cen w zatwierdzonych taryfach i cennikach. Pozytywny wpływ na dynamikę przychodów miały także wyższe przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, wyższe przychody z wyceny praw majątkowych oraz usług dystrybucyjnych, gazu i węgla.

Grupa TAURON osiągnęła w I półroczu 2022 r. 2,35 mld zł EBITDA, co oznacza 19-proc. spadek r/r. W omawianym okresie największy udział w łącznej EBITDA Grupy TAURON miały segmenty: Dystrybucja (73 proc. udział), Wydobycie (14 proc. udział) oraz OZE (13 proc. udział).

Spadek EBITDA jest przede wszystkim konsekwencją utworzenia na dzień 30 czerwca br. rezerwy w wysokości 943 mln zł na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące sprzedaży energii elektrycznej na rynku terminowym, które będą realizowane w drugim półroczu. Wysokość rezerwy wynika z przyjętej polityki zabezpieczeń oraz stosowanych zasad dotyczących kolejności księgowania kosztu uprawnień do emisji CO2 (metoda FIFO) oraz rosnących cen węgla kamiennego używanego do produkcji energii elektrycznej.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu br. wyniósł 627 mln zł w porównaniu do 356 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie 2021 r.

Wypracowana marża EBIT oraz zysku netto na poziomie porównywalnym r/r wynika z faktu ujęcia w ubiegłym roku odpisów aktualizujących wartość aktywów w kwocie znacząco wyższej niż w I półroczu 2022 r. (ponad 1,1 mld zł odpisów w I półroczu 2021 r. w porównaniu do 84 mln zł w I półroczu 2022 r.)

Wskaźnik dług netto/EBITDA na dzień 30 czerwca 2022 r. uzyskał wartość 2,9x i jest wyższy o 0,5x w porównaniu do poziomu odnotowanego na koniec 2021 r. Wzrost wskaźnika jest przede wszystkim rezultatem utworzenia rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia.

Inwestycje

W I półroczu 2022 r. nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej TAURON wyniosły 1 481 mln zł (w tym 878 mln zł w Segmencie Dystrybucja przeznaczone na budowę nowych przyłączy oraz modernizację i odtworzenie istniejących sieci) i były wyższe o 15 proc. od poniesionych w I półroczu 2021 r., kiedy osiągnęły poziom 1 286 mln zł. Poza poniesionymi znaczącymi nakładami inwestycyjnymi w segmencie Dystrybucji, mieliśmy do czynienia z istotnym wzrostem nakładów w segmencie OZE, jak również wydatków dotyczących inwestycji w infrastrukturę IT, w tym budowę internetu szerokopasmowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Rozmiar 1,3 MB

1 / 1

Audio

07.09.2022

Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy TAURON Polska Energia

Pobierz m4a (1,3 MB)

0

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.