Grupa TAURON: 26,8 mld zł przychodów i 2,8 mld zł EBITDA w okresie trzech kwartałów 2022 r.

 

- EBITDA: spadek o 23 proc. r/r do 2,8 mld zł. Marża EBITDA: 11 proc.

- Ponad 80 proc. łącznej EBITDA Grupy przypada na stabilny, regulowany segment Dystrybucja

- 52 proc. wzrost r/r EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii

- 2,6 mld zł nakładów inwestycyjnych, w tym ponad 1,4 mld zł w segmencie Dystrybucja

- Wskaźnik dług netto/EBITDA na poziomie 3,3x, wobec 2,4x na koniec 2021 r.

(wszystkie dane skonsolidowane za I-III kwartał 2022 r.)

Grupa TAURON intensywnie pracuje nad transformacją swojej działalności zgodnie z założeniami strategicznymi Zielonego Zwrotu. W ostatnich tygodniach podpisaliśmy ze Skarbem Państwa umowę przybliżającą nas do zakończenia z końcem tego roku procesu wydzielenia aktywów wydobywczych z Grupy, zakończyliśmy budowę dwóch farm wiatrowych oraz kupiliśmy projekty OZE do developmentu o mocy około 70 MW. Dodatkowo, na etapie zaawansowanych analiz, mamy kilkanaście projektów OZE o łącznej mocy ok. 600 MW. Zgodnie z naszą strategią, do 2025 r. chcemy dysponować 1600 MW mocy zainstalowanej  w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, a w perspektywie 2030 r. 3700 MW. Będzie to wówczas stanowić ok. 80 proc. łącznych mocy wytwórczych Grupy – mówi Paweł Szczeszek, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia.

Wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę TAURON w ciągu 9 miesięcy 2022 roku pozostawały pod presją dynamicznej sytuacji na rynkach energii i paliw, zwłaszcza w zakresie dostępności węgla i rosnących cen tego paliwa. Znaczący wpływ na osiągnięte wyniki miały także postoje bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, co skutkowało koniecznością dokonywania odkupów energii na rynku giełdowym na potrzeby realizacji zawartych przez Grupę kontraktów – mówi Krzysztof Surma, Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia ds. Finansów.

 

Dane operacyjne

Kluczowe dane operacyjne

J.m.

I-III kwartał 2022 r.

I-III kwartał 2021 r.

Zmiana (proc.)

III kwartał 2022 r.

III kwartał 2021 r.

Zmiana
(proc.)

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

40,31

40,06

1

12,85

13,30

(3)

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 819

5 757

1

5 819

5 757

1

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym:

TWh

11,10

11,38

(2)

3,30

3,64

(9)

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

TWh

1,20

1,23

(2)

0,28

0,34

(18)

Produkcja z biomasy

TWh

0,28

0,30

(7)

0,06

0,07

(14)

Produkcja elektrowni wodnych, wiatrowych i fotowoltaicznych

TWh

0,93

0,94

(1)

0,22

0,27

(19)

Wytwarzanie ciepła

PJ

6,91

8,01

(14)

0,71

0,79

(10)

Sprzedaż energii elektrycznej

TWh

33,94

34,14

5

10,37

11,62

(11)

Produkcja węgla handlowego

mln ton

3,40

3,70

(8)

0,70

1,00

(30)

Sprzedaż węgla handlowego

mln ton

3,47

3,99

(13)

0,70

1,64

(57)

 

 

W okresie od I do III kwartału 2022 r. wolumen dystrybucji Grupy TAURON wyniósł 40,31 TWh energii elektrycznej, czyli o 1 proc. więcej r/r, a usługi dystrybucyjne były świadczone na rzecz 5,82 mln odbiorców. W analogicznym okresie 2021 r. segment Dystrybucja dostarczył 40,06 TWh energii elektrycznej do 5,76 mln odbiorców.

Grupa TAURON wyprodukowała 11,1 TWh energii elektrycznej (w tym 1,2 TWh ze źródeł odnawialnych), tj. o 2 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2021 r., kiedy produkcja energii elektrycznej wyniosła 11,38 TWh (w tym 1,23 TWh ze źródeł odnawialnych). W okresie 9 miesięcy 2022 r. segment OZE wyprodukował 0,93 TWh energii elektrycznej, tj. o 1 proc. mniej w stosunku do ubiegłego roku (0,94 TWh). Łączna moc zainstalowana jednostek wytwórczych Segmentu OZE wyniosła na dzień 30 września 2022 r. 569 MW mocy elektrycznej i była o 44 MW wyższa wobec poprzedniego kwartału w związku z oddaniem do eksploatacji farmy fotowoltaicznej Choszczno II o mocy 8 MW, farmy wiatrowej Piotrków o mocy 30 MW oraz farmy wiatrowej Majewo o mocy 6 MW. Produkcja energii z jednostek biomasowych wyniosła 0,29 TWh, tj. o 1 proc. mniej wobec ubiegłego roku (0,29 TWh). Produkcja ciepła w analizowanym okresie wyniosła 6,91 PJ i była niższa o 14 proc. w porównaniu z 8,01 PJ w analogicznym okresie 2021 r., co wynikało z mniejszego zapotrzebowania odbiorców w związku z wyższą temperaturą zewnętrzną r/r.

Produkcja węgla handlowego w trzech pierwszych kwartałach 2022 r. wyniosła 3,4 mln ton i była o 8 proc. niższa w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. Wolumen sprzedaży węgla był w tym samym czasie niższy o 13 proc. i wyniósł 3,47 mln ton.

W okresie trzech kwartałów 2022 r. zapotrzebowanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone w 57 proc. węglem kamiennym z zakładów górniczych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TAURON. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych.

 

Wyniki finansowe

Kluczowe wyniki finansowe
(w mln zł)

I-III kwartał 2022 r.

I-III kwartał 2021 r.

Zmiana (proc.)

III kwartał 2022 r.

III kwartał 2021 r.

Zmiana
(proc.)

Przychody ze sprzedaży

26 810

17 864

50

8 690

5 998

45

EBIT

1125

1025

10

(41)

294

-

EBITDA

2 846

3 707

(23)

495

787

(37)

Marża EBITDA

10,6 proc.

20,8proc.

(10,2 p.p.)

5,7 proc.

13,1 proc.

(7,4 p.p.)

Zysk / (strata) netto

397

497

(20)

-232

115

-

Marża zysku / (straty) netto

1,5 proc.

2,8 proc.

(1,3 p.p.)

-2,7 proc.

1,9 proc.

(4,6 p.p.)

Zysk / (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

395

457

(14)

-232

101

-

W okresie od I do III kwartału 2022 r. Grupa Kapitałowa TAURON wypracowała 26,8 mld zł przychodów, czyli o 50 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Wpłynęły na to m.in. wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, uprawnień do emisji CO2, usług dystrybucyjnych, gazu i węgla.

W okresie 9 miesięcy br. Grupa TAURON osiągnęła 2,85 mld zł EBITDA, tj. o 23 proc. mniej niż przed rokiem, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 395 mln zł w porównaniu do 457 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie 2021 r. Największy udział w EBITDA Grupy TAURON miały segmenty: Dystrybucja, Sprzedaż oraz OZE. Znaczący wpływ na wyniki finansowe segmentu Wytwarzanie w III kwartale 2022 r. miały postoje bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, co skutkowało koniecznością dokonywania odkupów energii elektrycznej na rynku giełdowym na potrzeby realizacji kontraktów zawartych przez Grupę TAURON.

Osiągnięta w okresie od I do III kwartału 2022 r. marża EBITDA wyniosła 10,6 proc. i była niższa o 10,2 p.p. od wypracowanej w analogicznym okresie 2021 r. Marża EBIT wyniosła 4,2 proc. i była niższa o 1,5 p.p. od wypracowanej w analogicznym okresie 2021 r., a marża zysku netto wyniosła 1,5 proc. i była niższa o 1,3 p.p. Niższe uzyskane marże EBITDA są efektem znacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży, głównie w wyniku wzrostu cen energii elektrycznej oraz gazu. Niższy spadek marży EBIT oraz zysku netto w stosunku do spadku marży EBITDA wynika z faktu ujęcia w 2021 r. odpisu aktualizującego dotyczącego aktywów niefinansowych, w konsekwencji przeprowadzonych testów na utratę wartości w kwocie znacząco wyższej niż w analizowanym okresie 2022 r.

Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec września 2022 r. miał wartość 3,3x i był wyższy o 0,9x w stosunku do stanu na 31 grudnia 2021 r.

Inwestycje

Po trzech kwartałach 2022 r. nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej TAURON wyniosły 2,6 mld zł i były wyższe o 33 proc. od poniesionych w analogicznym okresie 2021 r., kiedy wyniosły  blisko 2 mld zł.. Najwyższe wydatki, w kwocie 1,4 mld zł, poniesione zostały w segmencie Dystrybucja i były przeznaczone na budowę nowych przyłączy oraz modernizację i odtworzenie istniejących sieci. W segmencie OZE wydatki wyniosły blisko 300 mln zł i były związane przede wszystkim z budową farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

wyniki_infopr.png

Rozmiar 3,0 MB 2731x1366 pikseli

1 / 1

grafika

23.11.2022

Pobierz png (3,0 MB)

0

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.