TAURON i Rafako powstrzymują dochodzenie roszczeń. Nowy termin dla wykonawcy

TAURON i RAFAKO ustaliły podczas mediacji przed Prokuratorią Generalną, że powstrzymają się z dochodzeniem wzajemnych roszczeń do 8 marca 2023 roku. Do tego dnia firmy planują podpisać ugodę, w której Strony zamierzają ustalić harmonogram oraz sposób zakończenia prac naprawczych i strojeniowych przy bloku 910 MW, a także metodę dokonania rozliczeń.

Ostatnie tury negocjacji prowadzonych z udziałem mediatorów Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP otwierają możliwość wypracowania ugody zawierającej konkretny harmonogram prac strojeniowych i naprawczych. Prace te powinny pozwolić na osiągnięcie przez blok 910 MW parametrów gwarancyjnych, nie później niż do końca 2023 rokuNaprawa usterek i wad jest istotna dla poprawienia sprawności oraz ekonomiki pracy bloku w dłuższej perspektywie czasowej wyjaśnia Trajan Szuladziński, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie.  Zawarte porozumienie pozwoli na zweryfikowanie parametrów kontraktowych bloku, co jest warunkiem kluczowym zminimalizowania roszczeń finansowych. Zgodnie z ustaleniami z Rafako zamierzamy to zrobić przy wykorzystaniu certyfikowanej firmy zewnętrznej ocenia Szuladziński.

TAURON i Rafako do 28 lutego zobowiązały się nie występować wobec siebie oraz instytucji finansujących z żadnymi roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi, w tym żądaniami czy wezwaniami do zapłaty oraz z żądaniami niepieniężnymi.

W pierwszej połowie stycznia TAURON wezwał RAFAKO do zapłaty kar umownych i odszkodowania na łączną kwotę 1 312 440 218,91zł. Wezwanie wynikało z zapisów kontraktowych, dotyczących budowy bloku w Jaworznie. Wezwanie obejmuje roszczenia dotyczące m.in. kary umownej za zwłokę w dotrzymaniu terminu przystąpienia do usuwania wad w okresie gwarancji, kary umownej za zwłokę w podpisaniu protokołu zakończenia okresu przejściowego z uwagi na niedotrzymanie gwarantowanych parametrów technicznych, a także kary umownej za okresy przestoju awaryjnego ponad wielkość wynikającą z kontraktu.

Roszczenia wynikają również z błędów projektowych i realizacyjnych, rękojmi za wady fizyczne do naprawienia szkody poniesionej przez spółkę wskutek istnienia wad fizycznych, zwrotu kosztów wykonawstwa zastępczego w zakresie naprawy wady leja kotła i młynów oraz zaspokojenia roszczenia  wobec zapłaty podwykonawcy za wykonane prace. W odpowiedzi RAFAKO wystosowało wobec TAURON Wytwarzanie notę na kwotę ok. 1,4 mld zł. W ocenie TAURONA to roszczenie nie ma żadnych podstaw logicznych, biznesowych, prawnych.

Stabilna praca bloku 910 MW

Od września, czyli od momentu przejęcia eksploatacji jednostki przez służby TAURON Wytwarzanie, blokpracując stabilnie, wyprodukował 1.908 tys. MWh.

W grudniu, w trudnym dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego okresie, blok 910 MW był w 100% dyspozycyjny. Wtedy padł też rekord wielkości miesięcznej produkcji jednostki – blok wygenerował ponad 455 tys. MWh.

Rozmiar 1.2 MB

1 / 2

Audio

07.02.2023

Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy TAURON Polska Energia

Pobierz m4a (1.2 MB)

0

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.