Grupa TAURON: 37,3 mld zł przychodów i 4 mld zł EBITDA w 2022 r.

  • EBITDA: ponad 4 mld zł. Marża EBITDA: 11 proc.
  • 73 proc. łącznej EBITDA Grupy przypada na stabilny, regulowany segment Dystrybucja
  • 5-krotny wzrost nakładów inwestycyjnych w segmencie OZE, do 459 mln zł
  • 4 mld zł nakładów inwestycyjnych, w tym 2,1 mld zł w segmencie Dystrybucja
  • Wskaźnik dług netto/EBITDA na poziomie 2,9x, wobec 2,4x na koniec 2021 r.

 (wszystkie dane skonsolidowane za 2022 r.)

 

Jednym z najważniejszych wydarzeń 2022 roku było przyjęcie nowej strategii Grupy TAURON, która zakłada kilkukrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii oraz 80 proc. ograniczenie emisyjności. W ubiegłym roku w ramach Zielonego Zwrotu TAURONA oddaliśmy do eksploatacji dwie farmy wiatrowe i jedną fotowoltaiczną oraz nabyliśmy pięć nowych, przygotowanych do budowy projektów OZE o mocy ok. 200 MW - mówi Paweł Szczeszek, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia.

- Równolegle toczył się proces wydzielania aktywów węglowych. W grudniu 2022 r. zakończyliśmy proces sprzedaży akcji TAURON Wydobycie na rzecz Skarbu Państwa. Zaawansowane są również prace związane z wydzieleniem do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego opartych na węglu aktywów wytwórczych Grupy TAURON. Wydzielenie aktywów węglowych zmieni diametralnie profil biznesowy Grupy i umożliwi przyspieszenie naszej transformacji ku neutralności klimatycznej – mówi Szczeszek.

Na wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę TAURON w 2022 roku wpłynęła bezprecedensowa i wyjątkowo dynamiczna sytuacja na rynkach energii i paliw, zwłaszcza w zakresie dostępności węgla i rosnących cen tego paliwa. Przełożyło się to na wzrosty hurtowych cen energii elektrycznej oraz wpłynęło negatywnie na rentowność segmentu Wytwarzanie. Z jednej strony skutkowało to zwiększeniem przychodów ze sprzedaży, a z drugiej – kosztów prowadzonej działalności. Musieliśmy też mierzyć się z dodatkowymi kosztami wynikającymi z postojów bloku 910 MW w Jaworznie. Mimo to wypracowaliśmy wynik EBITDA na poziomie zbliżonym do 2021 r., tj. 4 mld zł. Sytuacja finansowa Grupy TAURON jest stabilna, co potwierdziła agencja ratingowa Fitch Ratings, utrzymując długoterminowy rating Grupy TAURON na poziomie „BBB-” z perspektywą stabilną – mówi Krzysztof Surma, Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia ds. Finansów.

Dane operacyjne

Kluczowe dane operacyjne

J.m.

2022 r.

2021 r.

Zmiana (proc.)

IV kwartał 2022 r.

IV kwartał 2021 r.

Zmiana
(proc.)

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

53,68

53,97

(1)

13,37

13,91

(4)

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 836

5 777

1

5 836

5 777

1

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym:

TWh

15,55

15,59

-

4,39

4,21

4

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

TWh

1,57

1,71

(9)

0,36

0,48

(25)

       Produkcja z biomasy

TWh

0,34

0,43

(21)

0,06

0,14

(57)

       Produkcja elektrowni wodnych, wiatrowych i fotowoltaicznych

TWh

1,23

1,28

(4)

0,3

0,35

(14)

Wytwarzanie ciepła

PJ

10,58

12

(12)

3,67

3,99

(8)

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej

TWh

31,14

33,41

(1)

8,06

8,89

(9)

Produkcja węgla handlowego

mln ton

5,01

5,15

(3)

1,61

1,45

10

Sprzedaż węgla handlowego

mln ton

4,9

5,47

(10)

1,43

1,49

(4)

Grupa TAURON świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej dla ponad 5,8 mln odbiorców końcowych. Całkowity wolumen usług dystrybucyjnych wyniósł w 2022 r. 53,68 TWh i był niższy – na skutek osłabienia koniunktury gospodarczej – w porównaniu do 2021 r. o 1 proc. W 2021 r. segment Dystrybucja dostarczył 53,97 TWh energii elektrycznej do 5,8 mln odbiorców.

W 2022 r. spółki Grupy TAURON wyprodukowały 15,55 TWh energii elektrycznej (w tym 1,57 TWh z ze źródeł odnawialnych), tj. na poziomie nieznacznie niższym niż w 2021 r., w którym produkcja energii elektrycznej wyniosła 15,59 TWh (w tym 1,71 TWh ze źródeł odnawialnych). Niższa produkcja z OZE jest wypadkową niższej produkcji z biomasy oraz w elektrowniach wodnych, przy jednocześnie wyższej produkcji w farmach wiatrowych i fotowoltaicznych. Spadek wolumenu produkcji w elektrowniach wodnych wynika z gorszych warunków hydrologicznych, a wzrost produkcji z farm wiatrowych i fotowoltaicznych jest efektem wzrostu mocy zainstalowanej. Dwudziestoprocentowy spadek produkcji energii w blokach biomasowych (z 0,43 TWh w 2021 r. do 0,34 TWh w 2022 r.) jest pochodną wzrostu cen zakupu biomasy.

Na koniec 2022 r. Grupa TAURON dysponowała źródłami OZE o łącznej mocy 659 MW, w tym: 417 MW mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej, 133 MW mocy zainstalowanej w energetyce wodnej, 19 MW mocy w fotowoltaice oraz 90 MW mocy w blokach biomasowych.

Produkcja ciepła w analizowanym okresie wyniosła 10,58 PJ i była niższa o 12 proc. w porównaniu z 12 PJ w 2021 r., co wynikało z mniejszego zapotrzebowania odbiorców w związku z wyższą temperaturą zewnętrzną r/r.

Produkcja węgla handlowego w 2022 r. wyniosła 5 mln ton i była o 3 proc. niższa w stosunku do 2021 r, a wolumen sprzedaży węgla był niższy o 10 proc. i wyniósł 4,9 mln ton. Spadek wolumenu wydobycia węgla był spowodowany trudnościami o charakterze geologiczno-górniczym w ZG Sobieski. Jednocześnie wzrosła produkcja węgla w ZG Janina i ZG Brzeszcze, co wynikało z korzystniejszego układu frontów ścianowych, niż to miało miejsce w 2021 r.

W 2022 r. 50 proc. dostaw węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone  węglem kamiennym z zakładów górniczych wchodzących w tym okresie w skład Grupy TAURON. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych.

Wyniki finansowe

Kluczowe wyniki finansowe
(w mln zł)

(łącznie z działalności kontynuowanej oraz działalności zaniechanej)

2022 r.

2021 r.

Zmiana (proc)

IV kwartał 2022 r.

IV kwartał 2021 r.

Zmiana

(proc)

Przychody ze sprzedaży

37 341

25 614

46

10 531

7 750

36

EBIT

1 119

916

22

(6)

(109)

-

EBITDA

4 016

4 152

(3)

1 170

445

163

Marża EBITDA

10,8 proc.

16,2 proc.

(5,4 p.p.)

11,1 proc.

5,7 proc.

5,4 p.p.

Zysk / (strata) netto

(134)

385

-

(531)

(112)

-

Marża zysku / (straty) netto

(0,4 proc.)

1,5 proc.

(2 p.p.)

(5,0 proc.)

(1,4 proc.)

(3,6 p.p.)

Zysk / (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

(134)

338

-

(529)

(119)

-

Z końcem 2022 r. TAURON Polska Energia S.A. sprzedała na rzecz Skarbu Państwa 100 proc. akcji spółki TAURON Wydobycie S.A., co oznacza, że począwszy od 1 stycznia 2023 r. Grupa TAURON nie prowadzi już działalności związanej z wydobyciem węgla kamiennego. W związku z tym działalność klasyfikowana dotychczas w ramach segmentu operacyjnego Wydobycie, została zaklasyfikowana jako działalność zaniechana Grupy. 

W 2022 r. Grupa TAURON wypracowała 37,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 46 proc. więcej niż w 2021 r. Najistotniejsze znaczenie miały wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i gazu oraz wzrost przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji. Z drugiej strony, Grupa TAURON w 2022 r. odnotowała 50 proc. r/r wzrost kosztów sprzedanych towarów, produktów, materiałów i usług, na co największy wpływ miał wzrost kosztów paliw, energii oraz uprawnień do emisji CO2.

Grupa TAURON osiągnęła w 2022 r. 4 mld zł EBITDA, tj. o 3  proc. mniej niż przed rokiem. Największy udział w EBITDA Grupy TAURON miał segment Dystrybucja, który odpowiada za 73 proc. całkowitej EBITDA. EBITDA segmentów Sprzedaż i OZE stanowiła odpowiednio: 15 proc. i 12 proc. łącznej EBITDA Grupy.

Na poziomie wyniku netto Grupa odnotowała stratę w wysokości 134 mln zł, w porównaniu do 338 mln zł zysku netto uzyskanego w 2021 roku. Spadek wyniku finansowego netto jest przede wszystkim efektem ujęcia odpisu aktualizującego z tytułu przeszacowania aktywów TAURON Wydobycia do wartości godziwej w wysokości 460 mln zł, wzrostu kosztów odsetkowych spowodowanego wyższym poziomem wykorzystania finansowania zewnętrznego oraz wzrostem stóp bazowych, jak również niższej wyceny walutowych instrumentów pochodnych.

W 2022 r. wskaźnik marża EBITDA z działalności kontynuowanej i zaniechanej uzyskał poziom 10,8 proc., tj. o 5,4 p.p. mniej aniżeli w 2021 r., co było pochodną znaczącego wzrostu przychodów ze sprzedaży Grupy, przy osiągnięciu wyniku EBITDA na zbliżonym poziomie r/r.

Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec grudnia 2022 r. osiągnął wartość 2,9x i był wyższy od poziomu 2,4x zanotowanego na dzień 31 grudnia 2021 r.

Inwestycje

Nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej TAURON w 2022 r. wyniosły 4 mld zł i były o 35 proc. wyższe od poniesionych w 2021 r., kiedy osiągnęły poziom 3 mld zł. Najwyższe nakłady, tj. 2,1 mld zł, poniesione zostały w segmencie Dystrybucja i były przeznaczone przede wszystkim na budowę nowych przyłączy oraz modernizację i odtworzenie istniejących sieci dystrybucyjnych. Środki poniesione na inwestycje w segmencie OZE, związane przede wszystkim z budową farm wiatrowych i fotowoltaicznych, wyniosły 459 mln zł i były 5-krotnie wyższe niż w 2021 r.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.