Grupa TAURON: 2,2 mld zł EBITDA i 28 proc. wzrost nakładów inwestycyjnych w pierwszym kwartale 2023 r.

2,2 mld zł EBITDA i 16,4 proc. marży EBITDA
58 proc. łącznej EBITDA Grupy przypada na stabilny, regulowany segment Dystrybucja
28 proc. wzrost nakładów inwestycyjnych r/r - 780 mln zł nakładów inwestycyjnych, w tym 574 mln zł w segmencie Dystrybucja
Wskaźnik dług netto/EBITDA na poziomie 3,2x, wobec 2,9x na koniec 2022 r.

(wszystkie dane skonsolidowane za I kwartał 2023 r.)

 

- Grupa TAURON kontynuuje realizację założeń Zielonego Zwrotu: realizujemy budowę czterech farm wiatrowych o łącznej mocy 140 MW i dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 82 MW. W fazie analiz mamy kilkanaście projektów OZE. Na zaawansowanym etapie są również prace związane z wydzieleniem wytwórczych aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego – mówi Paweł Szczeszek, prezes zarządu TAURON Polska Energia (CEO). - Powodzenie transformacji energetycznej jest uwarunkowane rozwojem i modernizacją sieci dystrybucyjnych w kierunku tzw. sieci inteligentnych. Bez przebudowy sieci, niezależnie od tego ile energii z OZE wyprodukujemy, system elektroenergetyczny nie będzie funkcjonował efektywnie - dodaje prezes TAURONA.

- Wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę TAURON za I kwartał 2023 r. były bardzo dobre. Należy jednak podkreślić, że na wzrost wyników istotny wpływ miało saldo doszacowania różnicy bilansowej w segmencie Dystrybucjao wartości ponad 600 mln zł. Jest to pochodna sytuacji rynkowej i znaczącego wzrostu cen energii elektrycznej w stosunku do ubiegłego roku. Nie bez znaczenia był również fakt, że w pierwszym kwartale br. blok 910 MW w Jaworznie pracował stabilnie i nie miały miejsca żadne nieplanowane przestoje w jego funkcjonowaniu – mówi Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. Finansów (CFO).

Dane operacyjne

Kluczowe dane operacyjne

J.m.

I kwartał 2023 r.

I kwartał 2022 r.

Zmiana
(proc.)

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

13,66

14,26

(4)

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 869

5 793

1

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym:

TWh

3,84

3,88

(1)

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

TWh

0,53

0,54

(2)

      Produkcja z biomasy

TWh

0,06

0,12

(53)

      Produkcja elektrowni wodnych, wiatrowych i fotowoltaicznych

TWh

0,47

0,42

11

Wytwarzanie ciepła

PJ

4,42

4,52

(2)

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej

TWh

8,36

8,43

(1)

 

Grupa TAURON świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej dla 5,87 mln odbiorców końcowych. W I kwartale 2023 r. dostarczyła łącznie 13,66 TWh energii elektrycznej, co oznacza, że wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był w tym okresie niższy o 4 proc. r/r. Główną przyczyną spadku wolumenu było osłabienie koniunktury gospodarczej.

Spółki Grupy TAURON wyprodukowały w I kwartale br. 3,84 TWh energii elektrycznej (w tym 0,53 TWh ze źródeł odnawialnych), tj. na zbliżonym poziomie do osiągniętego w I kwartale 2022 r., w którym produkcja energii elektrycznej wyniosła 3,88 TWh (w tym 0,54 TWh ze źródeł odnawialnych). W I kwartale 2023 r. segment OZE obejmujący elektrownie wodne, wiatrowe i fotowoltaiczne,wyprodukował 0,47 TWh energii elektrycznej, tj. o 11 proc.więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (0,42 TWh). Natomiast produkcja z jednostek biomasowych ze względu na znaczący wzrost cen biomasy była o 53 proc. niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (0,12 TWh) i wyniosła 0,06 TWh.

Łączna moc zainstalowana jednostek wytwórczych segmentu OZE wyniosła na dzień 31 marca 2023 r. 569 MW mocy elektrycznej (417 MW w elektrowniach wiatrowych, 133 MW w elektrowniach wodnych, 19 MW mocy w fotowoltaice) i w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 44 MW na skutek oddania do eksploatacji w 2022 r. farmy fotowoltaicznej Choszczno II o mocy 8 MW, farmy wiatrowej Piotrków o mocy 30 MW i farmy wiatrowej Majewo o mocy 6 MW. Razem z 90 MW mocy w blokach biomasowych, Grupa TAURON dysponuje źródłami OZE o łącznej mocy 659 MW.

Produkcja ciepła w analizowanym okresie wyniosła 4,42 PJ i była niższa o 2 proc. w porównaniu z 4,52 PJ w I kwartale 2022 r., co wynikało z mniejszego zapotrzebowania odbiorców w związku z wyższą temperaturą zewnętrzną r/r.

 

Wyniki finansowe

Kluczowe wyniki finansowe (w mln zł)

 

I kwartał 2023 r.

I kwartał 2022 r.

(łącznie z działalności kontynuowanej oraz działalności zaniechanej)

Zmiana

(proc.)

Przychody ze sprzedaży

13 559

9 813

38

EBIT

1 697

1 418

20

EBITDA

2 230

1 955

14

Marża EBITDA

16,4 proc.

19,9 proc.

(3,5 p.p)

Zysk netto

1 036

901

15

Marża zysku netto

7,6 proc.

9,2 proc.

(1,5 p.p)

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

1 034

900

15

EBITDA w podziale na segmenty operacyjne

EBITDA (mln PLN)

I kwartał 2023 r.

I kwartał 2022 r.

Dynamika

2023/2022

Wytwarzanie

458

895

51 proc.

OZE

186

186

100 proc.

Dystrybucja

1 286

864

149 proc.

Sprzedaż

145

(103)

-

Pozostała działalność

70

60

117 proc.

Pozycje nieprzypisane i wyłączenia

85

(68)

-

EBITDA z działalności kontynuowanej

2 230

1 834

122 proc.

Działalność zaniechana (segment Wydobycie)

-

121

-

EBITDA z działalności kontynuowanej i zaniechanej

2 230

1 955

114 proc.

 

Grupa TAURON osiągnęła w I kwartale 2023 r. 2,2 mld zł EBITDA, tj. o 14 proc. więcej niż przed rokiem, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 1,03 mld zł w porównaniu do 900 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie 2022 r. (wzrost o 15 proc.). Największy udział w łącznej EBITDA Grupy miały segment Dystrybucja, który odpowiada za 58 proc. EBITDA Grupy oraz segment Wytwarzanie, którego udział w EBITDA I kwartału 2023 r. wyniósł 21 proc. EBITDA segmentów OZE i Sprzedaż stanowiła odpowiednio: 8 proc. i 7 proc. łącznej EBITDA Grupy.

W I kwartale 2023 r. wskaźnik marży EBITDA uzyskał poziom 16,4 proc., tj. o 3,5 p.p. mniej od marży wypracowanej w analogicznym okresie 2022 r. Niższe uzyskane marże EBITDA są efektem znacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży przy wolniejszym wzroście zysku na poziomie EBITDA r/r.

Przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę TAURON w I kwartale 2023 r. wyniosły 13,6 mld zł i były o 38 proc. wyższe od przychodów z działalności kontynuowanej i zaniechanej uzyskanych w analogicznym okresie 2022 r.głównie na skutek znaczącego wzrostu rynkowych cen energii elektrycznej oraz ze względu na wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych i handlowych w konsekwencji wzrostu stawki usługi dystrybucyjnej i przesyłowej.

W I kwartale 2023 r. Grupa TAURON odnotowała 71 proc. wzrost r/r kosztów działalności kontynuowanej, na co największy wpływ miały wyższe koszty paliw, energii elektrycznej oraz uprawnień do emisji CO2. Ponadto w kosztach I kwartału 2023 r. ujęto wartość odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny (Fundusz), co wynika z zapisów ustaw obligujących wytwórców i sprzedawców energii elektrycznej do odprowadzania na rzecz Zarządcy Rozliczeń zysków ponad ustawowo określoną wartość marży. W I kwartale 2023 r. spółki Grupy ujęły koszty odpisów na Fundusz w łącznej kwocie 310 mln (w tym: segmentSprzedaż: 289 mln , segment Wytwarzanie: 9 mln , segment OZE: 3 mln ,  pozostała działalność: 8 mln ).

Wskaźnik dług netto/EBITDA na 31 marca 2023 r. osiągnął wartość 3,2x i był wyższy od poziomu 2,9x zanotowanego na dzień 31 grudnia 2022 r.

Inwestycje

Nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej TAURON w I kwartale 2023 r. wyniosły 780 mln zł i były o 28 proc. wyższe od poniesionych w analogicznym okresie ubiegłego roku kiedy wyniosły 610 mln zł. Wzrost nakładów inwestycyjnych odnotowano we wszystkich segmentach działalności. Najwięcej środków (574 mln zł) przeznaczono na inwestycjew segmencie Dystrybucja i były one związane przede wszystkim z budową nowych przyłączy oraz modernizacją i odtworzeniem istniejących sieci dystrybucyjnych. Na drugim miejscu pod względem wielkości nakładów inwestycyjnych znalazł się segment OZE, w którym przeznaczono 75 mln zł na budowę farm wiatrowych, fotowoltaicznych i modernizację elektrowni wodnych.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.