Grupa TAURON: 4,3 mld zł EBITDA i 26-proc. wzrost nakładów inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2023 r.

  • 4,3 mld zł EBITDA i 18,4 proc. marży EBITDA
  • Wskaźnik dług netto/EBITDA na poziomie 2,0x wobec 2,9x na koniec 2022 r.  (wszystkie dane skonsolidowane za I półrocze 2023 r.
  • 55 proc. łącznej EBITDA Grupy przypada na stabilny, regulowany segment Dystrybucja
  • 1,9 mld zł nakładów inwestycyjnych (26 proc. wzrost r/r), w tym 1,2 mld zł w segmencie Dystrybucja

– Grupa TAURON konsekwentnie realizuje zaprezentowaną w 2022 roku strategię Zielonego Zwrotu. Przypomnę, że pod koniec zeszłego roku sprzedaliśmy trzy zakłady górnicze, kończąc tym samym działalność w obszarze wydobycia węgla kamiennego. Teraz, po ustaleniu ze Skarbem Państwa kluczowych warunków transakcji, zbliżamy się do finalizacji procesu wydzielenia ze struktur Grupy TAURON węglowych aktywów wytwórczych i przeniesienia ich do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego – mówi Paweł Szczeszek, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Dzięki wydzieleniu aktywów węglowych diametralnie poprawi się postrzeganie Grupy TAURON na rynkach finansowych i kapitałowych. Będziemy bardziej atrakcyjnym partnerem dla instytucji finansujących inwestycje energetyczne, co przełoży się na rosnącą dostępność środków finansowych. W najbliższych latach najszerszy strumień inwestycyjny skierujemy na sieci dystrybucyjne, które stanowią fundament skutecznej transformacji energetycznej – dodaje Paweł Szczeszek.

Pozytywnie na wyniki finansowe wypracowane przez Grupę TAURON w pierwszym półroczu tego roku wpłynęła stabilizacja na rynku energii elektrycznej oraz stabilna praca bloku 910 MW w Jaworznie. Należy jednak podkreślić, że na wzrost wyników istotny, pozytywny wpływ miały zdarzenia jednorazowe dotyczące w szczególności salda doszacowania różnicy bilansowej w segmencie Dystrybucja oraz otrzymanie w drugim kwartale br. środków finansowych w ramach zawartej ugody z generalnym wykonawcą bloku w Jaworznie – mówi Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów.

Konsekwencją solidnych wyników finansowych osiągniętych w I półroczu 2023 r. jest znaczący spadek wskaźnika dług netto/EBITDA, tj. do poziomu 2,0x. To ważne nie tylko ze względu na bieżącą stabilność finansową Grupy, ale również w kontekście ambitnych wyzwań inwestycyjnych związanych z transformacja energetyczną, które stoją przed nami w perspektywie najbliższych lat – dodaje Krzysztof Surma.

Dane operacyjne

Kluczowe dane operacyjne

J.m.

I półrocze 2023 r.

I półrocze 2022 r.

Zmiana (proc.)

II kwartał 2023 r.

II kwartał 2022 r.

Zmiana
(proc.)

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

25,98

27,46

(5)

12,32

13,20

(7)

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 893

5 806

2

5 893

5 806

2

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym:

TWh

6,30

7,84

(20)

2,44

3,94

(38)

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

TWh

0,87

0,92

(5)

0,34

0,38

(10)

       Produkcja z biomasy

TWh

0,10

0,22

(56)

0,04

0,09

(56)

       Produkcja elektrowni wodnych, wiatrowych i fotowoltaicznych

TWh

0,78

0,71

10

0,31

0,29

7

Wytwarzanie ciepła

PJ

6,21

6,20

-

1,79

1,68

7

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej

TWh

15,40

15,96

(3)

7,04

7,53

(6)

Grupa TAURON świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej dla 5,89 mln odbiorców końcowych. W I półroczu 2023 r. dostarczyła łącznie niemal 26 TWh energii elektrycznej. Wolumen usług dystrybucyjnych był o 5 proc. niższy r/r. Główną przyczyną spadku wolumenu było osłabienie koniunktury gospodarczej i wynikający z niej spadek zapotrzebowania na energię elektryczną, głównie wśród klientów biznesowych.

Spółki Grupy TAURON wyprodukowały w I półroczu br. 6,3 TWh energii elektrycznej (w tym 0,87 TWh ze źródeł odnawialnych), co oznacza produkcję ok. 20 proc. niższą w porównaniu do I półrocza 2022 r., w którym produkcja energii elektrycznej wyniosła 7,84 TWh (w tym 0,92 TWh ze źródeł odnawialnych).

W I półroczu 2023 r. segment OZE obejmujący elektrownie wodne, wiatrowe i fotowoltaiczne wyprodukował 0,78 TWh energii elektrycznej, tj. o 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (0,71 TWh), głównie dzięki korzystniejszym warunkom hydrologicznym oraz wzrostowi mocy zainstalowanej w OZE. Produkcja z jednostek biomasowych wyniosła w I półroczu 2023 r. 0,10 TWh i była o 56 proc. niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Łączna moc zainstalowana jednostek wytwórczych segmentu OZE na dzień 30 czerwca 2023 r. wyniosła 569 MW (w tym 417 MW w elektrowniach wiatrowych, 133 MW w elektrowniach wodnych, 19 MW mocy w fotowoltaice). W stosunku do zeszłego roku wzrosła o 44 MW na skutek oddania do eksploatacji w drugiej połowie 2022 r. farmy fotowoltaicznej Choszczno II o mocy 8 MW, farmy wiatrowej Piotrków o mocy 30 MW i farmy wiatrowej Majewo o mocy 6 MW. Razem z 90 MW mocy w blokach biomasowych Grupa TAURON dysponuje źródłami OZE o łącznej mocy 659 MW.

Produkcja ciepła w analizowanym okresie wyniosła 6,21 PJ i była na porównywalnym poziomie do I półrocza 2022 r.

Wyniki finansowe

Kluczowe wyniki finansowe
(w mln zł)

I półrocze
2023 r.

I półrocze
2022 r.

(łącznie z działalności kontynuowanej oraz działalności zaniechanej)

Zmiana (proc.)

II kwartał
2023 r.

II kwartał
2022 r.

(łącznie z działalności kontynuowanej oraz działalności zaniechanej)

Zmiana (proc.)

Przychody ze sprzedaży

23 282

18 124

28

9 723

8 311

17

Rekompensaty

4 279

-

 

1 975

-

 

EBIT

3 185

1 166

173

1 488

(252)

-

EBITDA

4 274

2 351

82

2 044

396

416

Marża EBITDA

18,4 proc.

13,0 proc.

5,4 p.p.

21,0 proc.

4,8 proc.

16,3 p.p

Wynik netto

1 876

629

198

840

-272

-

Marża netto

8,1 proc.

3,5 proc.

4,6 p.p.

8,6 proc.

-3,3 proc.

11,9 p.p

Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

1 873

627

199

839

-273

-

EBITDA w podziale na segmenty operacyjne

EBITDA (mln PLN)

I półrocze
2023 r.

I półrocze
2022 r.

Zmiana (proc.)

II kwartał
2023 r.

II kwartał
2022 r.

Zmiana (proc.)

Wytwarzanie

957

(30)

-

499

(925)

-

OZE

276

296

(7)

90

110

(18)

Dystrybucja

2 330

1 709

36

1 044

845

24

Sprzedaż

547

41

1 234

402

144

179

Pozostała działalność

115

125

(8)

45

65

(31)

Pozycje nieprzypisane i wyłączenia

49

(121)

-

(36)

(53)

(32)

EBITDA z działalności kontynuowanej

4 274

2 020

112

2 044

186

999

Działalność zaniechana (segment Wydobycie)

0

331

-

0

210

-

EBITDA z działalności kontynuowanej i zaniechanej

4 274

2 351

82

2 044

396

416

Grupa TAURON osiągnęła w I półroczu 2023 r. 4,3 mld zł EBITDA, tj. o 82 proc. więcej niż przed rokiem, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 1,87 mld zł w porównaniu do 627 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie 2022 r. (wzrost o blisko 200 proc.). Największy udział w EBITDA Grupy TAURON miał segment Dystrybucja, który odpowiada za 55 proc. EBITDA Grupy oraz segment Wytwarzanie, którego udział w EBITDA I półrocza 2023 r. wyniósł 22 proc. Wynik EBITDA segmentu Sprzedaż stanowił 13 proc., a segmentu OZE 6 proc. łącznej EBITDA Grupy.

W I półroczu 2023 r. marża EBITDA z działalności kontynuowanej i zaniechanej wyniosła 18,4 proc. i była o 5,4 p.p. wyższa od marży EBITDA wypracowanej w analogicznym okresie 2022 r. Grupa poprawiła również marżę na poziomie wyniku netto o 4,6 p.p. Znaczący wpływ na wzrost marż miało rozpoznanie w wynikach I półrocza 2022 r. rezerwy na umowy rodzące obciążenia w kwocie 943 mln zł, a także znacząca poprawa r/r wyników segmentów Dystrybucja i Sprzedaż.

Przychody ze sprzedaży wypracowane w I półroczu 2023 r. przez Grupę TAURON łącznie z otrzymanymi rekompensatami wyniosły 27,6 mld zł i były o 56 proc. wyższe od przychodów z działalności kontynuowanej uzyskanych w analogicznym okresie 2022 r., głównie na skutek znaczącego wzrostu rynkowych cen energii elektrycznej oraz ze względu na wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych w konsekwencji wzrostu stawki usługi dystrybucyjnej i przesyłowej. W I półroczu 2023 r. Grupa TAURON odnotowała 47 proc. wzrost r/r kosztów działalności kontynuowanej, na co największy wpływ miał wzrost kosztów paliw, energii elektrycznej oraz uprawnień do emisji CO2. Ponadto w kosztach I półrocza 2023 r. ujęto wartość odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w łącznej kwocie 353 mln zł (w tym w ramach segmentów: Sprzedaż 288 mln zł, Wytwarzanie 49 mln zł, OZE 4 mln zł oraz w ramach pozostałej działalności 12 mln zł).

W związku ze znaczącą poprawą wyniku EBITDA za ostatnie 12 miesięcy wskaźnik dług netto/EBITDA spadł z poziomu 2,9x na dzień 31 grudnia 2022 r. do poziomu 2,0x na dzień 30 czerwca 2023 r.

Inwestycje

Nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej TAURON w I półroczu 2023 r. wyniosły 1 865 mln zł i były o 26 proc. wyższe od poniesionych w analogicznym okresie 2022 r., kiedy wyniosły 1 481 mln zł. Najwięcej środków (1 220 mln zł) przeznaczono na inwestycje w segmencie Dystrybucja i były one związane przede wszystkim z budową nowych przyłączy oraz modernizacją i odtworzeniem istniejących sieci dystrybucyjnych.

Na drugim miejscu pod względem wielkości nakładów inwestycyjnych znalazł się segment OZE, w którym przeznaczono 310 mln zł na budowę farm wiatrowych, fotowoltaicznych i modernizację elektrowni wodnych.

60716-Grafika.jpg

Rozmiar 774,5 kB 2091x1067 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.