Grupa TAURON: 5,5 mld zł EBITDA i 2,9 mld zł nakładów inwestycyjnych w okresie trzech kwartałów 2023 r.

  • 5,5 mld zł EBITDA i 16,9 proc. marży EBITDA
  • Wskaźnik dług netto/EBITDA na poziomie 1,6x wobec 2,9x na koniec 2022 r.
  • 2,9 mld zł nakładów inwestycyjnych (11 proc. wzrost r/r), w tym 1,9 mld zł w segmencie Dystrybucja
  • 63 proc. EBITDA Grupy przypada na regulowany segment Dystrybucja
  • 10-proc. spadek zadłużenia finansowego netto (z 11,8 mld zł do 10,7 mld zł) w stosunku do stanu na 31 grudnia 2022 r.

(wszystkie dane skonsolidowane za I-III kwartały 2023 r.)

 

– W okresie pierwszych trzech kwartałów tego roku intensywnie pracowaliśmy nad realizacją założeń strategii Zielonego Zwrotu TAURONA. Sukcesywnie zwiększamy moce produkcyjne w odnawialnych źródłach energii. Obecnie posiadamy 660 MW mocy zainstalowanej w OZE, a w fazie realizacji mamy sześć projektów fotowoltaicznych i wiatrowych o łącznej mocy ponad 230 MW. Jednocześnie systematycznie zwiększamy nakłady inwestycyjne na modernizację i rozwój sieci dystrybucyjnej, której rozbudowa i modernizacja jest warunkiem powodzenia transformacji energetycznej – mówi Paweł Szczeszek, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

– Wyniki finansowe wypracowane przez Grupę TAURON w ciągu 9 miesięcy 2023 r. należy uznać za dobre. Warto podkreślić, iż takie rezultaty zostały osiągnięte pomimo rozpoznania w III kwartale br. rezerwy w segmencie Sprzedaż w wysokości 536 mln złotych w konsekwencji obniżenia cen energii dla gospodarstw domowych wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 9 września 2023 r. mówi Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. Finansów. Znaczący wzrost EBITDA oraz spadek długu netto przyczyniły się do obniżenia wskaźnika dług netto/EBITDA do poziomu 1,6x. Bezpieczny poziom zadłużenia jest dla nas niezwykle istotny z uwagi na realizowany ambitny program inwestycyjny ukierunkowany na transformację energetyczną w kierunku źródeł odnawialnych oraz rozwój sieci dystrybucyjnych. Stabilną sytuację finansową Grupy TAURON potwierdziła agencja ratingowa Fitch Ratings, utrzymując długoterminowy rating Grupy TAURON na poziomie „BBB-” z perspektywą stabilną – dodaje Krzysztof Surma. 

Dane operacyjne

Kluczowe dane operacyjne

J.m.

I-III kw. 2023 r.

I-III kw. 2022 r.

Zmiana (proc.)

III kwartał 2023 r.

III kwartał 2022 r.

Zmiana
(proc.)

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

38,27

40,31

(5)

12,28

12,85

(4)

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 912

5 819

2

5 912

5 819

2

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym:

TWh

8,99

11,17

(19)

2,68

3,32

(19)

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

TWh

1,17

1,20

(3)

0,30

0,28

6

       Produkcja z biomasy

TWh

0,15

0,28

(47)

0,05

0,06

(18)

       Produkcja elektrowni wodnych, wiatrowych i fotowoltaicznych

TWh

1,02

0,93

10

0,24

0,22

12

Wytwarzanie ciepła

PJ

6,73

6,92

(3)

0,52

0,71

(27)

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej

TWh

22,46

23,08

(3)

7,05

7,12

(1)

W pierwszych 9 miesiącach 2023 r. Grupa TAURON dostarczyła łącznie ponad 38 TWh energii elektrycznej do 5,91 mln odbiorców końcowych, co oznacza, że wolumen dystrybuowanej energii był o 5 proc. niższy r/r. Główną przyczyną spadku wolumenu było osłabienie koniunktury gospodarczej i wynikający z tego spadek zapotrzebowania na energię elektryczną, głównie wśród klientów biznesowych.

Spółki Grupy TAURON wyprodukowały w okresie trzech kwartałów 2023 r. niemal 9 TWh energii elektrycznej, co oznacza spadek o 19 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r., w którym produkcja energii elektrycznej wyniosła 11,17 TWh.

W pierwszych 9 miesiącach 2023 r. segment OZE obejmujący elektrownie wodne, wiatrowe i fotowoltaiczne wyprodukował 1,02 TWh energii elektrycznej, tj. o 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (0,93 TWh). Wynikało to głównie z korzystniejszych warunków hydrologicznych, jakie miały miejsce w okresie trzech kwartałów 2023 r. oraz ze wzrostu mocy zainstalowanej w OZE.

Łączna moc zainstalowana jednostek wytwórczych segmentu OZE na 30 września 2023 r. wyniosła 569 MW (w tym 417 MW w elektrowniach wiatrowych, 133 MW w elektrowniach wodnych, 19 MW mocy w elektrowniach fotowoltaicznych). W porównaniu do zeszłego roku wzrosła o 44 MW, na skutek oddania do eksploatacji w drugiej połowie 2022 r. farmy fotowoltaicznej Choszczno II o mocy 8 MW, farmy wiatrowej Piotrków o mocy 30 MW i farmy wiatrowej Majewo o mocy 6 MW. Razem z 90 MW mocy zainstalowanej w blokach biomasowych Grupa TAURON dysponuje źródłami OZE o łącznej mocy 659 MW.

Produkcja ciepła w analizowanym okresie wyniosła 6,73 PJ i była nieznacznie niższa r/r. 

Wyniki finansowe

Kluczowe wyniki finansowe
(w mln zł)

I-III kwartał
2023 r.

I-III kwartał
2022 r.

(łącznie z działalności kontynuowanej oraz działalności zaniechanej)

Zmiana (proc.)

III kwartał
2023 r.

III kwartał
2022 r.

(łącznie z działalności kontynuowanej oraz działalności zaniechanej)

Zmiana (proc.)

Przychody ze sprzedaży

32 442

26 810

21

9 160

8 690

5

Rekompensaty

6 182

6

>1000

1 903

2

>1000

EBIT

3 825

1 125

240

640

(41)

-

EBITDA

5 471

2 846

92

1 197

495

142

Marża EBITDA

16,9 proc.

10,6 proc.

6,2 p.p.

13,1 proc.

5,7 proc.

7,4 p.p

Wynik netto

2 263

397

470

387

(232)

-

Marża netto

7,0 proc.

1,5 proc.

5,5 p.p.

4,2 proc.

-2,3 proc.

6,9 p.p

Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

2 258

395

472

385

(232)

-

EBITDA w podziale na segmenty operacyjne

EBITDA (mln PLN)

I-III kw.
2023 r.

I-III kw.
2022 r.

Zmiana (proc.)

III kwartał 2023 r.

III kwartał 2022 r.

Zmiana

Wytwarzanie

1 085

(668)

-

128

(638)

-

OZE

321

382

(16)

45

86

(48)

Dystrybucja

3 426

2 349

46

1 096

640

71

Sprzedaż

456

509

(10)

(91)

468

-

Pozostała działalność

168

169

(1)

53

44

20

Pozycje nieprzypisane i wyłączenia

15

(179)

-

(34)

(58)

41

EBITDA z działalności kontynuowanej

5 471

2 562

114

1 197

542

121

Działalność zaniechana (segment Wydobycie)

0

284

-

0

(47)

-

EBITDA z działalności kontynuowanej i zaniechanej

5 471

2 846

92

1 197

495

142

Przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę TAURON w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. wyniosły 32,4 mld zł i były o 24 proc. wyższe od przychodów z działalności kontynuowanej uzyskanych w analogicznym okresie 2022 r., głównie na skutek znaczącego wzrostu rynkowych cen energii elektrycznej oraz ze względu na wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych w konsekwencji wzrostu stawki usługi dystrybucyjnej. W analizowanym okresie Grupa TAURON odnotowała 39 proc. wzrost r/r kosztów działalności, na co największy wpływ miał wzrost r/r kosztów zakupu energii elektrycznej, paliw a także uprawnień do emisji CO2. Ponadto w kosztach ujęto wartość odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w łącznej wysokości 415 mln zł (z czego w ramach segmentów: Sprzedaż 335 mln zł, Wytwarzanie 61 mln zł, OZE 5 mln zł oraz w ramach Pozostałej działalności 14 mln zł).

Grupa TAURON wypracowała w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. 5,47 mld zł EBITDA, tj. o 92 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r., a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 2,3 mld zł w porównaniu do niespełna 400 mln zł uzyskanych przed rokiem (wzrost o 472 proc.). Największy udział w EBITDA Grupy TAURON miał niezmiennie segment Dystrybucja, który odpowiadał za 63 proc. EBITDA Grupy oraz segment Wytwarzanie, którego udział w EBITDA w analizowanym okresie wyniósł 20 proc. Wynik EBITDA segmentu Sprzedaż stanowił 8 proc., a segmentu OZE 6 proc. EBITDA Grupy.

W okresie trzech kwartałów 2023 r. marża EBITDA z działalności kontynuowanej i zaniechanej wyniosła 16,9 proc. i była o 6,2 p.p. wyższa niż w analogicznym okresie 2022 r. Grupa zanotowała również poprawę marży na poziomie wyniku netto o 5,5 p.p., do poziomu 7 proc. Znaczący wzrost ww. marż wynika między innymi z rozpoznania w wynikach okresu trzech kwartałów 2022 r. rezerwy na umowy rodzące obciążenia w kwocie 573 mln zł w Segmencie Wytwarzanie oraz kosztów związanych z odkupami energii elektrycznej na potrzeby bloku 910 MW w Jaworznie. Ponadto na poprawę marż r/r miała wpływ poprawa wyników Segmentu Dystrybucja.

Na koniec III kwartału 2023 r. nastąpił spadek zobowiązań finansowych o 5 proc. oraz zadłużenia finansowego netto o 10 proc. w stosunku do dnia bilansowego przypadającego na 31 grudnia 2022 r. Na skutek znaczącej poprawy wyniku EBITDA za ostatnie 12 miesięcy oraz obniżenia zadłużenia finansowego netto wskaźnik dług netto/EBITDA spadł z poziomu 2,9x na dzień 31 grudnia 2022 r. do poziomu 1,6x na dzień 30 września 2023 r.

Inwestycje

Nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej TAURON w okresie trzech kwartałów 2023 r. wyniosły 2 887 mln zł i były o 11 proc. wyższe od poniesionych w analogicznym okresie 2022 r., kiedy wyniosły 2 599 mln zł. Najwięcej środków (1 896 mln zł) przeznaczono na inwestycje w segmencie Dystrybucja i były one związane przede wszystkim z budową nowych przyłączy oraz modernizacją i odtworzeniem istniejących sieci dystrybucyjnych.

Na drugim miejscu pod względem wielkości nakładów inwestycyjnych znalazł się segment OZE, w którym przeznaczono 396 mln zł na budowę farm wiatrowych, fotowoltaicznych i modernizację elektrowni wodnych.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.